สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย

     รายละเอียดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย

   1.  เป็นสินเชื่อในลักษณะเช่าซื้อสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีรถยนต์อยู่ในครอบครองและมีชื่อเป็นผู้ถือกรรม  สิทธิ์ปราศจากภาระผูกพันใดๆโดยลูกค้าสามารถนำรถยนต์พร้อมทะเบียนรถมาเบิกเงินสดไปใช้ได้โดยที่ลูกค้ายังสามารถครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติและเมื่อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของรถจะกลับคืนเป็นของลูกค้าทันที

   2.  เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อนำเงินสดไปใช้สำหรับกิจกรรมใดๆก็ได้ เช่นเพื่อรักษาสุขภาพ เพื่อทุนการศึกษาบุตรเพื่อลงทุนขยายกิจการ เพื่อติดตั้งก๊าซในรถยนต์เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้านอยู่อาศัย   เป็นต้น

   จุดเด่น
    จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
   • อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าประมาณ 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยของสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิต
   • ให้วงเงินสินเชื่อที่สูงกว่าโดยใช้รถยนต์เป็นหลักประกัน สูงสุดได้ถึง 80% ของราคาประเมิน โดยขึ้นอยู่กับ ยี่ห้อ รุ่น ปี สภาพการใช้งาน และเครดิตของลูกค้า
   • ลูกค้าสามารถครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติ
   • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้นานถึง 60 เดือน
   • ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว สามารถรับเงินได้ทันทีเมื่อโอนทะเบียนเรียบร้อยแล้ว   
   รายละเอียด
     คุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า
   • มีอาชีพที่มั่นคงและอายุงานอย่างน้อย 2 ปี
   • รายได้ขั้นต่ำ15, 000บาท กรณีที่รายได้ลูกค้าไม่ถึง 15,000บาท หรือ กรณีภาระหนี้สินเปรียบเทียบกับรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งสองกรณีลูกค้าสามารถหาผู้กู้ร่วมได้ คือ พ่อ แม่ พี่น้อง หรือ สามี ภรรยา
   • มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
   • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน

    

   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้บริการ

   • รถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อฯ นี้ ต้องปลอดภาระใดๆและมีชื่อลูกค้าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์บนสมุดทะเบียนรถยนต์
   • รถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อฯ นี้ จะต้องมีอายุนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรก ไม่เกิน 10ปี หรือเมื่อรวมกับจำนวนงวดที่ลูกค้าต้องการผ่อนชำระแล้ว ต้องไม่เกิน 14ปี
   •  ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อไม่เกิน 60 งวด
   • รับพิจารณาสินเชื่อเฉพาะรถยนต์ประเภทรถเก๋ง รถตู้ และรถกระบะ เท่านั้น ไม่รับพิจารณารถยนต์บรรทุกหรือรถยนต์โดยสารขนาดเกิน 1 ตันขึ้นไปทุกประเภท
   • การขอวงเงินสินเชื่อต้องเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป

    

    เอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

    

   บุคคลธรรมดา

   นิติบุคคล

    

   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ชุด

       สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 4 ชุด

       ( สำหรับผู้ค้ำประกัน อย่างละ 2 ชุด )

       แผนที่บ้าน

      สำเนาทะเบียนรถยนต์ทุกหน้าที่มีรายการ

    1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์

        อายุไม่เกิน 90 วัน

       บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

       (ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างละ 4 ชุด)

       กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ค้ำประกัน

      สำเนาทะเบียนรถยนต์ทุกหน้าที่มีรายการ

   2.เอกสารแสดงรายได้  เช่น สมุดบัญชีธนาคาย้อน

      หลัง 6 เดือน , สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรอง

      การทำงานและรายได้ ทั้งของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำ 

      ประกัน

    2.เอกสารแสดงรายได้  เช่น สมุดบัญชีธนาคารย้อน

       หลัง 6 เดือน , สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรอง

       การทำงานและรายได้ทั้งของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำ

       ประกัน

   3. เจ้าของกิจการ ขอสำเนาทะเบียนการค้า 

       แผนที่กิจการ   

    3.  แผนที่ตั้งกิจการ

    

   ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ

   • ค่าโอนทะเบียนรถยนต์ 1,500 บาท
   • ค่าตรวจสภาพรถยนต์นอกสถานที่ 1,500 บาท
   • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของยอดจัดสินเชื่อ
   • ค่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1หรือชั้น 2

    

    

   วิธีการสมัคร
   ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
   • แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรถยนต์ที่จะนำมาขอสินเชื่อ โดยติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด KLeasing โดยตรง หรือแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
   • นัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อนำรถยนต์ที่จะนำมาขอสินเชื่อและเอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อมาพร้อมกัน ณ ที่ทำการของบริษัทฯ
   • รอทราบผลการอนุมัติภายใน 1 - 2 วันทำการ เพื่อดำเนินการโอนทะเบียนและรับเช็คไฟแนนซ์ต่อไป
   รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
   แผงผังเว็บไซต์ | © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทรศัพท์: 0-26969999 โทรสาร : 0-26969966