สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์กสิกรไทย

          สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์กสิกรไทย เป็นการให้วงเงินแก่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อนำเงินไปจัดซื้อรถยนต์มาวางจำหน่าย  จัดแสดงสินค้ารถยนต์ในโชว์รูม หรือให้ทดลองขับ 

   จุดเด่น
   ลักษณะการบริการ

      เป็นการให้บริการสนับสนุนทางการเงินที่มีคุณภาพในรูปแบบหนึ่งที่มอบให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการที่จำหน่ายรถยนต์ใหม่และกลุ่มผู้ค้ารถยนต์ใช้แล้ว  เพื่อนำวงเงินสินเชื่อที่ได้รับไปจัดซื้อรถยนต์มาจำหน่าย    ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

         

   รายละเอียด

   คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

   • ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการที่จำหน่ายรถยนต์ใหม่และกลุ่มผู้ค้ารถยนต์ใช้แล้ว

    เอกสารประกอบการขออนุมัติสินเชื่อ

   •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน  และคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน
   • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิตของบริษัท
   •  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ ฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน)
   • หนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อบังคับของนิติบุคคล  และทะเบียนผู้ถือหุ้น
   • งบการเงิน (งบดุล งบกำไรขาดทุนฉบับตรวจสอบพร้อมหมายเหตุ  3 ปี ย้อนหลัง)
   • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Bank Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
   วิธีการสมัคร
   รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
   แผงผังเว็บไซต์ | © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทรศัพท์: 0-26969999 โทรสาร : 0-26969966