สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินกสิกรไทย

       สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินกสิกรไทย เป็นบริการวงเงินสินเชื่อเพื่อทำสัญญาเช่าทางการเงินเพื่อซื้อรถยนต์นั่ง   ส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทุกประเภท แก่ลูกค้านิติบุคคล โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่าเช่า   และอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาอันจะช่วยลดภาระด้านภาษีและการบริหารบัญชี เนื่องจากสามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ เหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเหมาะสม โดยการเช่ารถยนต์

    

   จุดเด่น
   เงื่อนไขที่เลือกได้ตามความเหมาะสม
   • เงินวางประกัน ตั้งแต่ร้อยละ 0 - 30 ขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์และความสามารถในการผ่อนชำระ
   • ระยะเวลาการเช่า 36 - 60 เดือน โดยมีราคาซาก (Residual Value) ณ สิ้นสุดสัญญา
   • อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Fixed Effective Rate

   รายละเอียด
   คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
   • เป็นกลุ่มบริษัท หรือนิติบุคคล
   เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ
   • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ 3 ชุด
   •  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้เซ็นค้ำประกัน 2 ชุด
   • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ ฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน)  3 ชุด
   • เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีคู่ฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
   • งบการเงินบริษัท 3 ปี ย้อนหลัง

    

   วิธีการสมัคร
   ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
   1. เลือกรถที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
   2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่การตลาด KLeasing พร้อมแจ้งเงื่อนไขที่ต้องการ
   3. รอผลอนุมัติสินเชื่อ
   รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
   แผงผังเว็บไซต์ | © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทรศัพท์: 0-26969999 โทรสาร : 0-26969966