สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย

         บริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ โดยลูกค้าประสงค์จะใช้รถยนต์ซึ่งเป็นสินทรัพย์มาแปลงเป็นเงินสด


   จุดเด่น
   เงื่อนไขพิเศษ
   • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ
   • อนุมัติผลภายใน 24 ชั่วโมง
   • ลูกค้าจะได้รับเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ทำการโอนรถยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
   • ระยะเวลาในการกู้สูงสุด 72 เดือน
   • ระยะเวลาในการกู้ ต่ำสุด 12 เดือน
   • อายุรถสูงสุด 17 ปี
   • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก  และอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate

   ประเภทรถยนต์
   ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี

   อัตราดอกเบี้ยคงที่ 
   (Flat Interest Rate)

   อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
   (Effective Interest Rate)
   อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
   รถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนน้อยกว่า
   หรือเท่ากับ 17
   สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
   สูงสุดไม่เกิน 26% ต่อปี
   MOR+8
   รายละเอียด
   คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
   • พนักงานประจำ 22 - 60 ปี
   • ผู้ประกอบการ 22 - 65 ปี
   • วิชาชีพเฉพาะ 22 - 70 ปี (วิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักบิน ผู้พิพากษา อัยกา ผู้สอบบัญชี (CPA) ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
   • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระที่อื่น (เป็นไปตามหลักเกณฑ์นโยบายเครดิตที่บริษัทกำหนด)
   • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท / เดือน สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล
   • รายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท / เดือน สำหรับต่างจังหวัด
   • มีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
   เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ : ผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 4 ชุด
   • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ 4 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
   • เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น สมุดบัญชีคู่ฝากธนาคาร  หนังสือรับรองเงินเดือนหรืใบสำคัญจ่ายเงินเดือน  อย่างละ 1 ชุด
   • กรณีสลิปเงินเดือน  อย่างน้อย 6 เดือน
   • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
   • กรมธรรม์ประกันภัย ชั้น 1 หรือชั้น 2
   วิธีการสมัคร
   ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

   1.  ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล หรือติดต่อเพื่อเซ็นต์สัญญาได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทย (ทุกสาขา)  ใกล้บ้านท่าน  

   2.  แจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซด์ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

   3.  ติดต่อที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด เบอร์โทร 02-6969999

    

   รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
   แผงผังเว็บไซต์ | © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทรศัพท์: 0-26969999 โทรสาร : 0-26969966