ถาม-ตอบ

   สินเชื่อเช่าซื้อรถกสิกรไทย (ป้ายแดง)

    
   1.ช่องทางการชำระเงินค่างวด มีอะไรบ้าง ?

   1. K PLUS

   2. KLeasing On Mobile Application (PAY PLUS)

   3. เคาน์เตอร์ธนาคาร

   4. เคาน์เตอร์เซอร์วิส

   5. Call Center

   6. ตู้ ATM

   7. หักบัญชีอัตโนมัติ

   8. อินเทอร์เน็ต (K-Cyber)

   9. K-Mobile Banking SMS

   11. เทสโก้ โลตัส

   12. True

   2.อัตราดอกเบี้ยคงที่ ( Flat Rate) หมายถึงอะไร ?

   อัตราดอกเบี้ยคงที่ หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน คงที่ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อหรือในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดให้ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี

   3.การชำระค่างวดแบบต้นงวดและปลายงวด แตกต่างกันอย่างไร ?

   การผ่อนชำระแบบต้นงวด (Beginning) คือการชำระงวดแรกทันทีในวันที่รับมอบรถ ส่วนการผ่อนชำระแบบปลายงวด (Ending) คือการชำระงวดแรก หลังจากรับมอบรถไปแล้ว 30 วัน โดยอัตราดอกเบี้ยการชำระแบบต้นงวดจะเสียดอกเบี้ยต่ำกว่าแบบปลายงวด

   4.การโอนสิทธิ์เช่าซื้อ คืออะไร ?

   การโอนสิทธิ์เช่าซื้อ หมายถึง การโอนสิทธิ์และหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อของผู้เช่าซื้อเดิมให้แก่บุคคลอื่น โดยรายละเอียดและเงื่อนไขสัญญาเช่าซื้อยังคงเดิม เพียงแค่เปลี่ยนผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่

   5.กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนดสัญญาจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยหรือไม่อย่างไร ?

   หากปิดบัญชีล่วงหน้าก่อนครบสัญญาจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 50% ของดอกเบี้ยคงเหลือ ตามมาตรฐานการบัญชี


   สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย

   1.สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย” คืออะไร ?

   สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย คือสินเชื่อเอนกประสงค์สำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์ และต้องการใช้เงินสดเพื่อ วัตถุประสงค์อะไรก็ได้ ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์มากกว่าสินเชื่อประเภทอื่นในหลายข้อ อาทิเช่น

   • อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่ออื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน
   • ความรวดเร็วในการอนุมัติที่เร็วกว่าคือ อนุมัติภายใน 1 วันเท่านั้น
   • วงเงินที่ได้รับสูงเป็นหลักแสนบาทเนื่องจากเราพิจารณาวงเงินอนุมัติสินเชื่อ จากราคารถยนต์ประกอบด้วย ซึ่งเราให้สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์
   • ระยะเวลาการผ่อนชำระสามารถเลือกได้สูงสุด 72 เดือน ทำให้จำนวนค่างวดต่อเดือนมีจำนวนที่น้อย ลูกค้าสามารถผ่อนได้สบาย ๆ และสามารถวางแผนการใช้จ่ายต่อเดือนได้อย่างคล่องตัว
   • รถยนต์ที่มีอายุมากถึง 17 ปีก็สามารถนำมาขอใช้บริการได้
   2. สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยมีข้อดีหรือมีความได้เปรียบกว่าที่อื่นอย่างไร ?

   ลูกค้าสามารถเลือกรับบริการสัญญาเช่าซื้อโดยคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เหมือนสินเชื่อบ้าน คือลูกค้าสามารถจ่ายค่างวดได้มากกว่าปกติเพื่อลดเงินต้นลง ซึ่งจะมีผลทำให้ดอกเบี้ยก็จะลดลงตามเงินต้นที่ลดลงด้วยเช่นกัน ขณะที่สินเชื่อประเภทเดียวกันของบางบริษัทจะคิดดอกเบี้ยแบบFlat Rateหรือดอกเบี้ยแบบคงที่อย่างเดียว ทำให้ลูกค้าต้องจ่ายดอกเบี้ยเต็มจำนวนในสัญญาเช่าซื้อและไม่สามารถลดเงินต้น หรือดอกเบี้ยได้เลย

   ลูกค้าได้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยคงอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ทำสัญญาเช่าซื้อ และใช้อัตราดอกเบี้ยนี้ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ ไม่มีความเสี่ยงดอกเบี้ยแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ และไม่แปรผันตามประกาศการเปลี่ยนแปลงของธนาคารในอนาคต ซึ่งข้อนี้จะดีกว่าสินเชื่อบ้านและเป็นประโยชน์กับลูกค้าเป็นอย่างมากเพราะ ทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินได้ชัดเจน ไม่ต้องเสี่ยงว่าอัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับสูงมากขึ้นจนทำให้เกิดความเดือดร้อนและทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอนาคต

   ลูกค้าได้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในอัตราที่ราคาถูกเท่ากันไม่ว่ารถยนต์ของลูกค้าจะมี อายุมากแค่ไหนและไม่ว่าจะผ่อนนานแค่ไหน เพราะสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยคำนวณดอกเบี้ยตามวงเงินที่ลูกค้าต้องการ เช่น

   ตัวอย่างที่ 1 รถยนต์อายุ 1 ปี และ รถยนต์อายุ 10 ปี ขอวงเงินที่ 60%เท่ากัน ลูกค้าก็จะได้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ราคาถูกเท่ากัน เปรียบเทียบกับการใช้อัตราดอกเบี้ยแบบFlat Rate จะคิดอัตราดอกเบี้ยรถยนต์อายุ 10 ปี แพงกว่า รถยนต์อายุ 1 ปีมาก

   ตัวอย่างที่ 2 รถยนต์อายุ 10 ปี 2 คัน คันแรกเลือกผ่อน 48 เดือน และคันที่สองเลือกผ่อน 72 เดือน ขอวงเงินที่ 60% เท่ากัน ลูกค้าจะได้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ราคาถูกเท่ากัน เปรียบเทียบกับการใช้อัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate จะคิดอัตราดอกเบี้ยรถยนต์คันที่เลือกผ่อน 72 เดือน แพงกว่า รถยนต์คันที่เลือกผ่อน 48 เดือนมาก

   ตัวอย่างที่ 3 รถยนต์อายุ 1 ปี ผ่อน 12 เดือน และ รถยนต์อายุ 10 ปี ผ่อน 72 เดือน ขอวงเงินที่ 60% เท่ากัน ลูกค้าจะได้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ราคาถูกเท่ากัน เปรียบเทียบกับที่อื่นใช้อัตราดอกเบี้ย Flat Rate จะคิดอัตราดอกเบี้ยกับรถยนต์อายุ 10 ปี ผ่อน 72 เดือน แพงกว่า รถยนต์อายุ 1 ปี ผ่อน 12 เดือน มากถึง 2 เท่า

   จะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย มีความยืดหยุ่น เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ต้องการเงินทุนหมุนเวียน ที่มีรถยนต์ปลอดภาระเป็นหลักประกัน คุ้มค่ากว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

   3.ใครสามารถขอสมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยบ้าง ?

   ลูกค้าทุกท่านที่มีรถยนต์สามารถขอสมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยได้ ทั้งพนักงานประจำ ข้าราชการ และผู้ประกอบการ

   4.อยากทราบเกณฑ์การพิจารณาวงเงินของบริษัทฯ เกี่ยวกับสภาพรถหรืออายุรถไหม ?

   บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย จะทำการประเมินราคารถยนต์คันที่นำมาขอสินเชื่อ ตามสภาพรถยนต์ที่แท้จริง ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ได้มาตรฐาน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาประเมินให้เหมาะสมกับสภาพรถยนต์และสอดคล้องตามราคาตลาดในปัจจุบัน

   5.อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) คืออะไร ?

   อัตราดอกเบี้ยคงที่ หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน คงที่ตลอดอายุสัญญาเงินเช่าซื้อหรือในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดให้ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี

   6.สามารถแบ่งจ่ายขั้นต่ำได้ไหม ?

   สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย กำหนดการชำระเป็นรายงวด โดยลูกค้าจะต้องจ่ายชำระค่างวดเป็นรายงวดจนครบตลอดทั้งสัญญา เช่น ค่างวด 10,000 บาท เป็นจำนวน 48 งวด เป็นต้น สำหรับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสามารถจ่ายชำระเกินกว่าค่างวดได้ เพื่อเป็นการลดต้นลดดอก แต่ไม่สามารถจ่ายชำระเป็นเงินจำนวนที่ต่ำกว่าค่างวดได้

   7.หากยังไม่มีกรรมสิทธิ์แต่กำลังจะได้กรรมสิทธิ์ ทำเรื่องไว้ก่อนเลยได้ไหม ?

   สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยเป็นสินเชื่อรถยนต์ที่ปลอดภาระหรือเล่มทะเบียนรถยนต์เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าแล้วเท่านั้น โดยต้องครอบครองเกิน 3 เดือน ไม่สามารถยื่นพิจารณาก่อนได้หากลูกค้าไม่ได้ถือกรรมสิทธ์รถยนต์ ยกเว้นกรณีผ่อนอยู่กับสถาบันการเงิน (ถือว่าผู้เช่าซื้อเป็นผู้ครอบครอง) สามารถยื่นพิจารณาเบื้องต้นได้ หลังผ่านการพิจารณาลูกค้าจะต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการยื่นขอสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยกับ บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย

   แผงผังเว็บไซต์ | © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทรศัพท์: 0-26969999 โทรสาร : 0-26969966