​​

​​​​​​​​​​สินเชื่อรถ (รถใช้แล้ว)

ซื้อรถใช้แล้ว​ได้ตรงใจ
เลือกเงินดาวน์ได้ตามต้องการ

Linked Slide

เลือกเงินดาวน์ได้
ผ่อนจ่ายเท่ากันทุกเดือน

ดอกเบี้ยจากยอดที่เหลือจากวางเงินดาวน์รถจะคงที่ตลอดสัญญา และเมื่อผ่อนครบได้กรรมสิทธิ์รถในทันที​​

เลือกระยะเวลาผ่อนได้ตามใจ สูงสุด

ตั้งแต่ 12 - 72 เดือน​​

ไม่เสียค่าปรับเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด พร้อมรับส่วนลดดอกเบี้ย 50%*

*ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

รายละเอียดการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติ ดาวน์โหลดคำอธิบายผลิตภัณฑ์

บุคคลธรรมดา

 • อายุ 20 - 70 ปี
 • สัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท/เดือน​​

นิติบุคคล

 • นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ที่บ้าน หรือ มือถือ หรือ ที่ทำงาน)​
 • ประกอบธุรกิจ และมีรายได้ที่ชัดเจน
 • จัดตั้งในประเทศไทย​

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

ผู้ขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด/เอกสารประกอบอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด/เอกสารประกอบอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)​​​

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 2 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 1 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 1 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
 • สำเนาเอกสาร ภ.พ.20 (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง​ 1 ชุด
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด​

คำถามที่พบบ่อย

ช่องทางการชำระเงินค่างวด มีอะไรบ้าง ?
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) หมายถึงอะไร ?
การชำระค่างวดแบบต้นงวดและปลายงวด แตกต่างกันอย่างไร ?
การโอนสิทธิ์เช่าซื้อ คืออะไร ?
สัญญาเช่าซื้อจะได้รับเมื่อไร ?