​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สินเชื่อเช่าซื้อรถใช้แล้วกสิกรไทย​

ซื้อรถใช้แล้ว​ได้ตรงใจ
เลือกเงินดาวน์ได้ตามต้องการ


Linked Slide

เลือกเงินดาวน์ได้
ผ่อนจ่ายเท่ากันทุกเดือน

ดอกเบี้ยจากยอดที่เหลือจากวางเงินดาวน์รถจะคงที่ตลอดสัญญา และเมื่อผ่อนครบได้กรรมสิทธิ์รถในทันที​​

เลือกระยะเวลาผ่อนได้ตามใจ สูงสุด

ตั้งแต่ 12 - 72 เดือน​​

ไม่เสียค่าปรับเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด พร้อมรับส่วนลดดอกเบี้ย 50%*

*ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

รายละเอียดการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติ ดาวน์โหลดคำอธิบายผลิตภัณฑ์

บุคคลธรรมดา

 • พนักงานประจำ อายุ 22 - 60 ปี
 • ผู้ประกอบการ อายุ 22 – 65 ปี
 • วิชาชีพ เฉพาะ อายุ 22 - 70 ปี (ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักบิน ผู้พิพากษา อัยการ ผู้สอบบัญชี (CPA) ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
 • สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่ชัดเจน
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใด ๆ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระทื่อื่น (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด)
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน​​นิติบุคคล

 • นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานอย่างน้อย 1 เบอร์​​
 • ประกอบธุรกิจ และมีรายได้ที่ชัดเจน
 • จัดตั้งในประเทศไทย​

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

ผู้ขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด / เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด/ เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)​​​

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 4 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 4 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 4 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 4 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 4 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • สำเนาเอกสาร ภ.พ.20 (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง​ 1 ชุด
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด​


คำถามที่พบบ่อย

ช่องทางการชำระเงินค่างวด มีอะไรบ้าง ?
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) หมายถึงอะไร ?
สัญญาเช่าซื้อจะได้รับเมื่อไร?