​​​​​​​​​โครงการมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจ​ากสถานการณ์ไม่ปกติ ของสินเชื่อรถ KLeasing​​

"พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี"

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อรถช่วยได้ (ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ - รถยนต์และรถบรรทุก), สินเชื่อรถช่วยได้ (ประเภทจำนำทะเบียนรถ), สินเชื่อรถ (รถใหม่ และ รถใช้แล้ว), สินเชื่อรถ (รถจักรยานยนต์), สินเชื่อรถ (สัญญาเช่าทางการเงิน), สินเชื่อรถเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถ (*โปรดดูข้อ 31)
กลุ่มลูกค้า: สำหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมถึงลูกค้าบรรษัทกลุ่ม Fleet ธนาคารและบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ให้ความช่วยเหลือ โดย **พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี**

ทั้งนี้ การลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการการช่วยเหลือฯ “พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี” ของลูกค้า เพื่อให้การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี มีผลภายในรอบบัญชีนั้นๆ ลูกค้าจะต้องแจ้งลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวด 5 วัน* และลูกค้าจะต้องดำเนินการส่งเอกสารตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563   

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด (บริษัท) พร้อมที่จะเดินเคียงข้างคุณเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ด้วย "โครงการมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไม่ปกติ


คำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ

1. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถสำหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรวมถึงลูกค้าบรรษัท (เพื่อการพาณิชย์ - กลุ่ม Fleet) ที่เข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ ดูแลในครั้งนี้มีอะไรบ้าง
 • สินเชื่อรถช่วยได้ (ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ - รถยนต์และรถบรรทุก), สินเชื่อรถช่วยได้ (ประเภทจำนำทะเบียนรถ) 
 • สินเชื่อรถ (รถใหม่), สินเชื่อรถ (รถใช้แล้ว), สินเชื่อรถ (รถจักรยานยนต์) 
 • สินเชื่อรถ (สัญญาเช่าทางการเงิน)
 • สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถ
2. คุณสมบัติของลูกค้ารายย่อยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมถึงลูกค้าบรรษัทสินเชื่อรถ (เพื่อการพาณิชย์ - กลุ่ม Fleet) ที่เข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ เป็นอย่างไร
2.1 ลูกค้าของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ ได้โดยไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำในด้านระยะเวลาของการเป็นลูกค้า หรือวงเงินต่อบุคคล
2.2 ลูกค้าที่มีวันค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่ขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถที่บริษัทฯ เปิดโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน โดยบริษัทฯ จะมีโปรแกรมที่แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการพิจารณาของบริษัทฯ
2.3 ลูกค้า 1 ท่าน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ ได้ทุกประเภทบัญชีที่บริษัทฯ ได้เปิดโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ (โดยเป็นประเภทบัญชีที่เข้าหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทย)

3. ช่องทางในการขอเข้ามาตรการช่วยเหลือฯ มีกี่ช่องทาง

3.1 ลูกค้ารายย่อยบุคคลธรรมดา มีช่องทางได้แก่ ช่องทางโทรศัพท์ 
3.2 ลูกค้าบรรษัทสินเชื่อรถ (เพื่อการพาณิชย์ - กลุ่ม Fleet) ให้ลูกค้าติดต่อผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) รายชื่อ ดังนี้
- Pragun Vichaiphaiboon : Pragun.v@kasikornleasing.com 
- Pornsawan Rutchakitprakarn : Pornsawan.r@kasikornleasing.com 
- Suthinun Thaipattanakul : Suthinun.t@kasikornleasing.com
- Prasan Ngampakpoom : Prasan.ng@Kasikornleasing.com

4. ช่องทางสำหรับลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา มีขั้นตอนการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ อย่างไร
ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ผ่านทางช่องทางโทรศัพท์ได้ที่ KBank Contact Center 02-8888888 กด 860 หรือ KLeasing Call Center 02-6969999 กด 60 (วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 20.00 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.) 
สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่สัญญาหรือทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า

การลงทะเบียนผ่านช่องทางนี้ ลูกค้าไม่ต้องส่งเอกสารพิจารณาตามเงื่อนไขและเกณฑ์ตรวจสอบความเป็นเจ้าของข้อมูล  

ยกเว้นกรณีลูกค้าที่มีผู้ค้ำประกัน และผู้ค้ำประกันได้ทำคำยินยอมร่วมกับลูกค้า ลูกค้าจะได้พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี แบบขยายระยะเวลา (เทอม) การชำระค่างวด (เช่น จาก 60 งวด เป็น 63 งวด) โดยลูกค้าและผู้ค้ำประกันจะต้องทำการเตรียมเอกสารพร้อมลงนามร่วมกัน ดังนี้
 • หนังสือยินยอมขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ จากลูกค้าและผู้ค้ำประกัน 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากลูกค้าและผู้ค้ำประกัน
อนึ่ง การนำส่งหนังสือยินยอมขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของลูกค้าและผู้ค้ำประกัน  สามารถนำส่งได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
1. ทางอีเมล : KL.debtrelief@kasikornleasing.com
2. ทางไปรษณีย์ : บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ส่วนสนับสนุนงานเร่งรัดฯ ตึกพหลโยธินเพลส ชั้น 35)
โดยสามารถคลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้
 

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน และได้มีการอนุมัติการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ท่านจะได้รับ SMS แจ้งผลจากบริษัทฯ ภายใน 5 วัน

แต่หากผู้ค้ำประกันไม่ทำคำยินยอมร่วมกับลูกค้า บริษัทฯ อนุโลมให้ลูกค้าได้พักชำระหนี้ 3 รอบบัญชีแบบไม่ขยายระยะเวลาหรือขยายเทอมการผ่อนชำระค่างวด และบริษัทฯ จะนำค่างวดที่พักชำระ 3 รอบบัญชีมารวมกับค่างวดงวดสุดท้าย โดยลูกค้าจะต้องชำระค่างวดงวดสุดท้าย และค่างวดที่ลูกค้าค้างชำระ (ถ้ามี) ไม่ว่าค่างวดที่ลูกค้าค้างชำระดังกล่าวนั้น จะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ทั้งจำนวนในคราวเดียว

ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ทั้งกรณีได้พักชำระหนี้ 3 รอบบัญชีแบบขยายเทอมและไม่ขยายเทอม และภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 คลี่คลายและภาครัฐได้ผ่อนปรนมาตรการ การห้ามหรือจำกัดการเดินทางออกจากที่พักอาศัยแล้ว รบกวนลูกค้าและผู้ค้ำประกันเดินทางไปลงนามในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมกัน ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ที่ท่านเห็นว่าสะดวกในการเดินทาง

เมื่อลูกค้าได้ดำเนินการขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ถูกต้องแล้วเสร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะแจ้งผลผ่านทาง SMS หรือมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โทรศัพท์ติดต่อแจ้งลูกค้าทราบและบริษัทฯ จะส่งจดหมายแจ้งตารางการผ่อนชำระค่างวดฉบับใหม่ผ่านไปรษณีย์ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติมาตรการช่วยเหลือฯ ของบริษัทฯ จะอยู่ในช่วงระยะเวลาภายใน 5 วัน  

กรณีลูกค้าที่มีผู้ค้ำประกัน และผู้ค้ำประกันได้ทำคำยินยอมการขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ร่วมกับลูกค้า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี ลูกค้าจะต้องชำระค่างวดตามปกติ และระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาจะขยายระยะเวลาออกไปตามระยะเวลาที่ลูกค้าได้รับการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี 
เพื่อให้การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชีมีผลภายในรอบบัญชีนี้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเข้าร่วมลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือฯ ก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวดล่วงหน้า 5 วันและต้องส่งเอกสารตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วน 
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ นี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2563

5. ช่องทางสำหรับลูกค้ากลุ่มนิติบุคคล มีขั้นตอนการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ อย่างไร
ลูกค้านิติบุคคล สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ โดยเตรียมเอกสารดังนี้ 
1. หนังสือขอเข้าร่วมมาตรการฯ สำหรับลูกค้า (ผู้เช่าซื้อ/ผู้กู้) ลงนามโดยผู้เช่าซื้อ/ผู้กู้ โดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
2. หนังสือยินยอมผู้ค้ำประกัน (สำหรับผู้ค้ำประกัน) ลงนามโดยผู้ค้ำประกัน
โปรดลงนามและประทับตราสำคัญบริษัทฯ ตามที่ปรากฎในสัญญา (ยกเว้น เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม)

​เอกสารประกอบ
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) ลงนามรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนา 
3. (กรณีมีการมอบอำนาจให้กระทำการแทน) ให้ส่งสำเนาหนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนา
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนา

หมายเหตุ: 
กรณีผู้ค้ำประกันเป็นนิติบุคคล ต้องแนบ​
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) ลงนามรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนา

กรณีนิติบุคคลมีผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองมากกว่า 1 คน ต้องลงนามร่วมกันครบทุกท่าน และรบกวนขอหลักฐานประกอบ
อนึ่ง การนำส่งเอกสารขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของลูกค้าและผู้ค้ำประกัน  สามารถนำส่งได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
1. ทางอีเมล : KL.debtrelief@kasikornleasing.com
2. ทางไปรษณีย์ : บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ส่วนสนับสนุนงานเร่งรัดฯ ตึกพหลโยธินเพลส ชั้น 35)
ทั้งนี้สามารถคลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้​


ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน และได้มีการอนุมัติการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ท่านจะได้รับ SMS แจ้งผลจากบริษัทฯ ภายใน 5 วัน

สำหรับลูกค้านิติบุคคล ลูกค้าจะได้พักชำระหนี้ 3 รอบบัญชีแบบไม่ขยายระยะเวลาหรือขยายเทอมการผ่อนชำระค่างวด และบริษัทฯ จะนำค่างวดที่พักชำระ 3 รอบบัญชีมารวมกับค่างวดงวดสุดท้าย โดยลูกค้าจะต้องชำระค่างวดงวดสุดท้าย และค่างวดที่ลูกค้าค้างชำระ (ถ้ามี) ไม่ว่าค่างวดที่ลูกค้าค้างชำระดังกล่าวนั้น จะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ทั้งจำนวนในคราวเดียว

ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 คลี่คลายและภาครัฐได้ผ่อนปรนมาตรการ การห้ามหรือจำกัดการเดินทางออกจากที่พักอาศัยแล้ว รบกวนลูกค้าและผู้ค้ำประกันเดินทางไปลงนามในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมกัน ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ที่ท่านเห็นว่าสะดวกในการเดินทาง

เมื่อลูกค้าได้ดำเนินการขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ถูกต้องแล้วเสร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะแจ้งผลผ่านทาง SMS หรือมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โทรศัพท์ติดต่อแจ้งลูกค้าทราบและบริษัทฯ จะส่งจดหมายแจ้งตารางการผ่อนชำระค่างวดฉบับใหม่ผ่านไปรษณีย์ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติมาตรการช่วยเหลือฯ ของบริษัทฯ จะอยู่ในช่วงระยะเวลาภายใน 5 วัน  
เพื่อให้การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชีมีผลภายในรอบบัญชีนี้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเข้าร่วมลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือฯ ก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวดล่วงหน้า 5 วันและต้องส่งเอกสารตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วน 
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ นี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2563​

6. ระยะเวลาของโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาใดถึงช่วงเวลาใด
ลูกค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ ได้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 (หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ)
7. ลูกค้าจะได้รับประโยชน์อะไรจากการขอเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ นี้

พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี

8. สามารถขอร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ ได้กี่ครั้ง

หากลูกค้ามีสัญญาสินเชื่ออยู่หลายสัญญาสามารถเข้าร่วมมาตรการข่วยเหลือฯได้ทุกสัญญา แต่จะต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทฯ ทราบว่าลูกค้าจะเข้าร่วมสัญญาสินเชื่อใดบ้าง

9. สมัครเข้าโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ เรียบร้อยแล้ว สามารถยกเลิกได้หรือไม่
หากลูกค้าเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ แล้วต่อมาภายหลังมีความสามารถในการชำระ ก็สามารถชำระค่างวดตามปกติ โดยบริษัทฯ จะนำยอดที่ลูกค้าได้ชำระในระหว่างการพักชำระหนี้ ไปหักชำระยอดหนี้ที่ค้างชำระอยู่นานที่สุดก่อน หรือ นำไปหักชำระยอดหนี้ภายหลังจากสิ้นสุดมาตรการแล้วแต่กรณี​
10. หากเคยเข้าโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ ก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิมาเข้าโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ ครั้งนี้ได้หรือไม่

ลูกค้าที่ยื่นเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ ในครั้งก่อน ถือว่าได้รับความช่วยเหลือตามโครงการเดิมที่เคยยื่นมาตรการช่วยเหลือฯ อย่างไรก็ตามแต่ หากเอกสารของลูกค้าไม่ครบตามเงื่อนไข เช่น มีผู้ค้ำประกัน หรือไม่ตรงตามเงื่อนไข เช่นมีค่างวดค้างชำระเกิน 90 วัน ถือว่าลูกค้ายังไม่เคยเข้ารับมาตรการช่วยเหลือและสามารถยื่นขอมาตรการช่วยเหลือในโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ แบบปัจจุบันได้ (พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี) ได้แต่ต้องอยู่ภายในระยะเวลากำหนดของโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ กำหนด​

11. หากเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ แล้ว จะมีปัญหา NCB (เครดิตบูโร) ในข้อมูลของทางบริษัทฯหรือไม่ 

การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี โดยไม่ถือเป็นการผิดนัดและไม่เสียประวัติด้านข้อมูลเครดิต (NCB) ไม่กระทบต่อสถานภาพในการขอสินเชื่อในอนาคต สำหรับลูกค้าที่ไม่มียอดสินเชื่อค้างชำระ หรือ มียอดค้างชำระไม่เกิน 90 วัน

12. เงื่อนไขและกำหนดเวลาการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ มีอะไรบ้าง

ลูกค้าสินเชื่อรถ พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี  
 • ลูกค้าสินเชื่อของบริษัทฯ สามารถรับสิทธิในมาตรการช่วยเหลือฯ นี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 • สำหรับลูกค้าที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะต่างๆ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น สงครามการค้า (trade war), ภัยแล้ง, การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
 • เงื่อนไขและการพิจารณาเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
13. แนวทางวิธีคิดการยื่นเรื่องเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของลูกค้า ก่อนวันครบกำหนดชำระ 5 วัน ปฏิทิน หรือช่วงเวลาอื่นก่อนครบกำหนดวันชำระ ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่าง
กำหนดชำระค่างวดวันที่ (Due)  10/05/2563
ติดต่อมาวันที่ 1/05/2020 มีผลในเดือนพฤษภาคม
กำหนดชำระค่างวดวันที่ (Due)  10/05/2563
ติดต่อมาวันที่ 5/05/2020 มีผลในเดือนพฤษภาคม
กำหนดชำระค่างวดวันที่ (Due) 10/05/2563
ติดต่อมาวันที่ 6/05/2020 มีผลในเดือนพฤษภาคม
กำหนดชำระค่างวดวันที่ (Due)  10/05/2563 
ติดต่อมาวันที่ 7/05/2020 มีผลในเดือนถัดไป คือ เดือนมิถุนายน

14. กรณีลูกค้าแจ้งเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ไม่ทัน 5 วันก่อนถึงวันชำระค่างวดในรอบบัญชีนั้น จะต้องทำอย่างไร
ถ้าลูกค้าติดต่อแจ้งเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ไม่ทันในรอบชำระค่างวดรอบบัญชีที่กำหนดไว้ ก็ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ได้ โดยท่านจะได้รับการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ใน 3 รอบบัญชี โดยมีผลการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวในรอบบัญชีถัดไป 
ตัวอย่าง
เช่น ครบกำหนดชำระวันที่ 10 พ.ค. 63 ติดต่อมาวันที่ 7 พ.ค. 63 ก็จะเป็นการพักชำระในรอบบัญชีถัดไป โดยเมื่อได้รับอนุมัติพักชำระค่างวด จะมีผลในเดือนมิถุนายน - ​สิงหาคม 2563 เป็นต้น ทั้งนี้ หากลูกค้ายังไม่ชำระในเดือนพฤษภาคม 2563 ก่อนเข้ามาตรการช่วยเหลือฯ ข้อมูลที่จะนำส่งเครดิตบูโรเดือนพฤษภาคม 2563 จะมีวันค้างชำระเท่ากับวัน Due ในเดือนนั้นจนถึงวันสิ้นเดือน สถานะลูกค้าในเครดิตบูโรยังเป็นปกติ


คำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ แทนลูกค้าด้วยบุคคลอื่น

15. กรณีลูกค้าไม่มีความสามารถในการดำเนินการได้ด้วยตนเอง แต่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าต้องการขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ
กรณีผู้ป่วยติดเตียง กรณีทุพพลภาพ
ลูกค้าสามารถแจ้งให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยนำส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ดังนี้
1. นำส่งเอกสารของลูกค้า 
1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลูกค้า 
1.2 สำเนาบัตรทุพพลภาพลูกค้า (ถ้ามี)
1.3 หนังสือมอบอำนาจจากลูกค้า
ระบุรายละเอียด มอบอำนาจให้ นาย / นาง / นางสาว........หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่........ความสัมพันธ์........ดำเนินการขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ลูกค้าในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แทน
ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับ ให้ลูกค้าพิมพ์ลายนิ้วมือ นิ้วโป้ง (นิ้วหัวแม่มือ) ทั้ง 2 ข้าง (ซ้าย และ ขวา) และให้มีบุคคล 2 คนเป็นพยานพร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับเพื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ และเขียนว่าข้อความว่า "รับรองลายพิมพ์นิ้วมือของลูกค้า" 
2. นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
โดยให้ผู้รับมอบอำนาจนำส่งเอกสารทั้งหมดได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
1. ทางอีเมล : KL.debtrelief@kasikornleasing.com
2. ทางไปรษณีย์ : บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ส่วนสนับสนุนงานเร่งรัดฯ ตึกพหลโยธินเพลส ชั้น 35)

กรณีรับโทษทางคดี
ลูกค้าสามารถแจ้งให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยนำส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือดังนี้
1. นำส่งเอกสารของลูกค้า 
1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลูกค้า พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
1.2 หนังสือมอบอำนาจจากลูกค้า 
ระบุรายละเอียด มอบอำนาจให้ นาย / นาง / นางสาว........หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่........ความสัมพันธ์........ดำเนินการขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ลูกค้าในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  แทน
2. นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
โดยให้ผู้รับมอบอำนาจนำส่งเอกสารทั้งหมดทั้งหมดได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
1. ทางอีเมล : KL.debtrelief@kasikornleasing.com
2. ทางไปรษณีย์ : บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ส่วนสนับสนุนงานเร่งรัดฯ ตึกพหลโยธินเพลส ชั้น 35)

กรณีเสียชีวิต
กรณีมีผู้จัดการมรดก ให้ผู้จัดการมรดกดำเนินการแทน โดยนำส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ดังนี้ 
1. สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารใดๆ ที่ทดแทนคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก เช่น หนังสือยืนยันที่แสดงการเป็นผู้รับมรดกในทรัพย์สินของเจ้ามรดก (ผู้ตาย) ที่ออกโดย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ตามระเบียบปฏิบัติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
โดยให้ผู้จัดการมรดกใช้ช่องทาง ส่งเอกสารทั้งหมดได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
1. ทางอีเมล : KL.debtrelief@kasikornleasing.com
2. ทางไปรษณีย์ : บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ส่วนสนับสนุนงานเร่งรัดฯ ตึกพหลโยธินเพลส ชั้น 35)

กรณีไม่มีผู้จัดการมรดก ให้ทายาทของผู้ตาย (พ่อ แม่ คู่สมรส ลูก ซึ่งอยู่ในชั้นที่เหมาะสมในการทำนิติกรรมนี้) ดำเนินการแทน โดยนำส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ดังนี้ 
1. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงการเป็นทายาท 
กรณีทายาทเป็นลูกชอบด้วยกฎหมาย ให้นำส่ง ใบสูติบัตร (ใบเกิด) หรือทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนราษฎร์ (ทร.14) ที่ระบุชื่อลูกค้าผู้ตายเป็นบิดามารดาของทายาท
กรณีพ่อแม่  ให้นำส่ง ใบสูติบัตร (ใบเกิด) หรือทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนราษฎร์ (ทร.14) ที่ระบุชื่อลูกค้าผู้ตายเป็นลูกของทายาท
กรณีคู่สมรส ให้นำส่ง ทะเบียนสมรส ที่ระบุชื่อของลูกค้าผู้ตายเป็นคู่สมรสของทายาท 
บุตรบุญธรรม ให้นำส่งเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าผู้ตายได้จดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว ​
2. สำเนาใบมรณบัตรของลูกค้าผู้ตาย
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทผู้ดำเนินการแทน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. หนังสือยินยอมจากทายาทอื่น (ถ้ามี) โดยทายาทจะต้องเขียนข้อความขึ้นมาเอง มีเนื้อหาว่า ทายาททุกคนที่มีสิทธิได้รับมรดก ตกลงยินยอมในการให้ทายาทชื่อ........ยื่นขอเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้แทนลูกค้าผู้ตาย และให้ทายาททุกคนเซ็นชื่อกำกับ 
5. หนังสือขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
โดยให้ทายาทใช้ช่องทาง ส่งเอกสารทั้งหมดได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
1. ทางอีเมล : KL.debtrelief@kasikornleasing.com
2. ทางไปรษณีย์ : บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ส่วนสนับสนุนงานเร่งรัดฯ ตึกพหลโยธินเพลส ชั้น 35)

กรณีอาศัยอยู่ต่างประเทศ
ลูกค้าสามารถแจ้งให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยนำส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ดังนี้ 
1. นำส่งเอกสารลูกค้า
1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลูกค้า พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
1.2 หนังสือมอบอำนาจจากลูกค้า 
ระบุรายละเอียด มอบอำนาจให้ นาย / นาง / นางสาว........หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่........ความสัมพันธ์........ดำเนินการขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ลูกค้าในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  แทน
2. นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
โดยให้ผู้รับมอบอำนาจนำส่งเอกสารทั้งหมดทั้งหมดได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
1. ทางอีเมล : KL.debtrelief@kasikornleasing.com
2. ทางไปรษณีย์ : บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ส่วนสนับสนุนงานเร่งรัดฯ ตึกพหลโยธินเพลส ชั้น 35)​คำถามเกี่ยวกับการชำระค่างวด

16. เมื่อเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ แล้วลูกค้า ต้องชำระค่างวดอย่างไรทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

เมื่อลูกค้าเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ ลูกค้าไม่ต้องชำระค่างวดเป็นเวลา 3 รอบบัญชี (ค่างวด 3 เดือน ติดต่อกัน) หลังการพักชำระค่างวด 3 รอบบัญชี ลูกค้าต้องชำระค่างวดตามปกติ โดยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระค่างวด และกรณีผู้ค้ำประกันไม่ทำคำยินยอมร่วมกับลูกค้า หลังพักชำระค่างวดชำระหนี้ 3 รอบบัญชีโดยไม่ขยายเทอมค่างวด ลูกค้าต้องทำการชำระค่างวดที่ค้าง และ ค่างวดที่พักชำระ 3 รอบบัญชีรวมกับค่างวดในงวดสุดท้ายทั้งจำนวนในคราวเดียว

17. ระหว่างการพักชำระหนี้ในโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ นี้ การคิดดอกเบี้ยเป็นอย่างไร
ดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิม เพียงแต่เลื่อนกำหนดการชำระค่างวดออกไป 3 รอบบัญชี
18. หากสมัครเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ แล้วมีนโยบายปรับดอกเบี้ยขึ้น / ลง จะต้องโดนปรับตามหรือไม่

เนื่องจากโครงการช่วยเหลือนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือฯ ในการพักชำระหนี้ ดังนั้น ระบบยังคิดดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญาสินเชื่อเช่นเดิม จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการคิดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาแต่อย่างใด

19. สินเชื่อรถที่พักการผ่อนชำระ 3 รอบบัญชี คือพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใช่หรือไม่
ใช่
20. พักการผ่อนชำระ 3 รอบบัญชี หมายถึง 3 เดือนใช่หรือไม่

ใช่ หมายถึง 3 เดือน หรือ 3 งวด

21. กรณีมาตรการช่วยเหลือฯ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ลูกค้าชำระค่างวดเข้ามาในเวลาเดียวกัน จะดำเนินการอย่างไร
กรณีชำระค่างวดก่อนได้รับอนุมัติเข้ามาตรการช่วยเหลือฯ และลูกค้าไม่มียอดค้างชำระ  

กรณีที่ลูกค้าชำระค่างวดเข้ามาก่อนได้รับอนุมัติพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี ค่างวดจะถูกนำไปตัดชำระเป็นงวดในรอบบัญชีปัจจุบัน เช่น ลูกค้าชำระค่างวดในวันที่ 1 พฤษภาคม เพื่อชำระค่างวดรอบบิลเดือนพฤษภาคม แต่ลูกค้าได้รับอนุมัติเข้ามาตรการช่วยเหลือฯ ในวันที่ 4 พฤษภาคม ค่างวดดังกล่าวจะถูกนับเป็นค่างวดของรอบบิลเดือนพฤษภาคมและลูกค้าจะได้รับการพักชำระหนี้เป็นเดือนมิถุนายน - สิงหาคม แทน
  
กรณีชำระค่างวดหลังได้รับอนุมัติเข้ามาตรการช่วยเหลือฯ และลูกค้าไม่มียอดค้างชำระ  

กรณีที่ลูกค้าชำระค่างวดเข้ามาหลังได้รับอนุมัติพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี ค่างวดจะถูกนำไปตัดชำระยอดหนี้ที่ค้างชำระอยู่นานที่สุดก่อน หรือนำไปตัดชำระยอดหนี้ในงวดแรกหลังเสร็จสิ้นระยะเวลาการพักชำระ 3 รอบบัญชีแล้วแต่กรณี เช่น ลูกค้าได้รับอนุมัติพักชำระหนี้เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เริ่มชำระงวดแรกหลังสิ้นสุดมาตรการเป็นเดือนสิงหาคม ค่างวดที่ชำระเข้ามาของเดือนพฤษภาคม จะนับเป็นค่างวดของรอบบิลเดือนที่มีการค้างชำระก่อนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ หรือเดือนสิงหาคมแล้วแต่กรณี เป็นต้น

22. กรณีเข้ามาตรการช่วยเหลือฯ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี แบบไม่ขยายเทอมจะต้องจ่ายค่างวด งวดสุดท้ายเท่าไหร่
กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถติดต่อผู้ค้ำประกันเพื่อขอเอกสารในการเข้าร่วมมาตรการได้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด Covid-19 สามารถรับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯได้ โดยจะได้รับความช่วยเหลือแบบ Bullet คือเป็นการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชีแต่ไม่ได้ขยายระยะเวลาต่อท้ายสัญญา ซึ่งแบบนี้ค่างวดที่คงค้างชำระก่อนเข้าร่วมมาตรการและค่างวดที่ได้รับการพักชำระ จะถูกนำไปบวกรวมกับค่างวดสุดท้ายของสัญญา  
**เพื่อคลายความกังวล ในประเด็นนี้ ลูกค้าสามารถทำเรื่องขอขยายระยะเวลาของสัญญาเพื่อผ่อนชำระค่างวดเป็นรายงวดต่อไป ในภายหลังสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือฯได้ แต่ลูกค้าจะต้องนำผู้ค้ำประกันมาลงนามยินยอมร่วมกันในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่จะขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปอีกครั้ง**
ตัวอย่าง 
1. ไม่มีค่างวดค้างชำระ สัญญา 60 งวด วันครบกำหนดชำระ 15/5/63 งวดละ 10,000 บาท ติดต่อมาวันที่ 7/5/63 สามารถลงทะเบียนได้ ลูกค้าได้พักชำระเดือน พ.ค - ก.ค 63 และเมื่อครบงวดที่ 60 ลูกค้าจะมียอดชำระ (3 งวด + งวดสุดท้าย = 4 งวด (10,000 X 4 = 40,000 บาท)   
2. มีค่างวดค้างชำระ 2 งวด สัญญา 60 งวด วันครบกำหนดชำระ 15/5/63​ งวดละ 10,000 บาท ติดต่อมาวันที่ 7/5/63 สามารถลงทะเบียนได้ ลูกค้าได้พักชำระเดือน พ.ค - ก.ค 63 และเมื่อครบงวดที่ 60 ลูกค้าจะมียอดชำระ (ค้าง 2 งวด + พัก 3 งวด + งวดสุดท้าย = 6 งวด (10,000 X 6 = 60,000 บาท)   
หมายเหตุ : อย่างไรก็ตามสำหรับการชำระงวดสุดท้าย ทางลูกค้าสามารถติดต่อเรื่องการขอขยายระยะเวลาของสัญญาเพื่อผ่อนชำระเป็นรายงวดเป็นรายงวดต่อไปได้ เมื่อสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือฯ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำอีกครั้ง


คำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ

23. กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนเดือนที่มีผลอนุมัติมาตรการช่วยเหลือฯ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชีแล้ว
ตัวอย่างเช่น มีผลเดือน พฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม สามารถเลื่อนโดยอัตโนมัติได้หรือไม่
ขออภัยที่ไม่สามารถทำได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับลูกค้าภายหลัง เนื่องจาก ลูกค้าต้องขออนุมัติเปลี่ยนรอบบิลพักชำระใหม่อีกครั้ง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเลื่อนอัตโนมัติได้ โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่าน K Contact Center 02-8888888 กด 860 (ตลอด 24 ชม.) หรือ KLeasing Call Center 02-6969999 กด 60 (วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 20.00 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.) โดยแจ้งความจำนงเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนรอบบิลการพักชำระหนี้ฯ ใหม่อีกครั้ง พร้อมเหตุผลในการเลื่อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ


คำถามลูกค้าติดตามผลการสมัครผ่านช่องทางอีเมล (E-mail)

24. ทำการส่งสำเนาบัตรประชาชนมาทางอีเมลขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ไปก่อนหน้านี้ ต้องลงทะเบียนในวันที่ 1 เม.ย. 63 อีกหรือไม่

ใช่ เมื่อเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ครั้งใหม่ ต้องดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ใหม่อีกครั้ง เนื่องจากเป็นมาตรการช่วยเหลือฯ เป็นคนละโครงการ โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ เงื่อนไขเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือฯ หรือการส่งเอกสารเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตามต้องลงทะเบียนผ่านช่องทาง Call Center ตามที่กำหนดเท่านั้น

25. ส่งเอกสารเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ไปทาง  E-mail: KL.debtrelief@kasikornleasing.com แล้วแต่ยังไม่มีอีเมลหรือเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
บริษัทฯ ขออภัยที่ติดต่อกลับลูกค้าล่าช้า เนื่องจากมีลูกค้าติดต่อขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ เป็นจำนวนมาก บริษัทฯจะรีบนำส่งผลพิจารณาทาง SMS ภายใน 5 วัน หากเอกสารครบถ้วน แต่หากเอกสารไม่ครบถ้วน ทางเจ้าหน้าที่จะมีอีเมลแจ้งเอกสารที่ต้องนำส่งเพิ่มเติมไปที่อีเมลของท่าน
บริษัทเข้าใจในความกังวลใจของท่าน บริษัทฯ จะรีบดำเนินการให้บริการลูกค้าทุกรายโดยรวดเร็วที่สุด ทั้งนี้ ขณะนี้บริษัทเปิดรับช่องทางการเข้าร่วมมาตรการผ่านทางช่องทาง Call Center ดังนี้ เท่านั้น KBank Contact Center 02-8888888 กด 860 หรือ KLeasing Call Center 02-6969999 กด 60 (วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 20.00 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.)
26. เจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณากลับมาเมื่อไหร่ / ใช้เวลาการพิจารณาเท่าใด
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและแจ้งผลภายใน 14 วัน
27. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานานมากแล้ว แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับต้องทำอย่างไร

หากเกินระยะเวลา 14 วัน สามารถติดต่อ KLeasing Call Center 02-6969999 กด 60 (วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 20.00 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.) เพื่อประสานงานติดตามผลให้ท่านอีกครั้ง

28. ส่งเอกสารเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือไปทาง E-mail แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว
บริษัทฯ จะส่ง SMS แจ้งผลอนุมัติกรณีเอกสารครบถ้วน ภายใน 5 วัน แต่หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ภายใน 14 วัน
ทั้งนี้ ขณะนี้บริษัทเปิดรับช่องทางการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ผ่านทางช่องทาง Call Center ดังนี้เท่านั้น KBank Contact Center 02-8888888 กด 860 หรือ KLeasing Call Center 02-6969999 กด 60 (วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 20.00 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.)​


คำถามลูกค้าที่มีสินเชื่อรถ โดยมีผู้ค้ำประกัน

29. กรณีลูกค้ามีผู้ค้ำประกัน หรือมีค่างวดค้างชำระเกิน 90 วัน จะเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ได้หรือไม่
เข้าร่วมได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดไว้ หากเป็นสัญญาที่มีผู้ค้ำประกัน ลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่านทางช่องทาง Call Center โดย กรณีลูกค้าที่มีผู้ค้ำประกัน และผู้ค้ำประกันได้ทำคำยินยอมร่วมกับลูกค้า ลูกค้าจะได้พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี แบบขยายระยะเวลา (เทอม) การชำระค่างวด (เช่น จาก 60 งวด เป็น 63 งวด) โดยเตรียมเอกสารพร้อมลงนามร่วมกันดังนี้
 • หนังสือยินยอมขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของลูกค้าและผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ของลูกค้าและผู้ค้ำประกัน
อนึ่ง การนำส่งหนังสือยินยอมเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของลูกค้าและผู้ค้ำประกัน สามารถนำส่งได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
1. ทางอีเมล : KL.debtrelief@kasikornleasing.com
2. ทางไปรษณีย์ : บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ส่วนสนับสนุนงานเร่งรัดฯ ตึกพหลโยธินเพลส ชั้น 35)
โดยสามารถคลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้


แต่หากผู้ค้ำประกันไม่ทำคำยินยอมร่วมกับลูกค้า บริษัทฯ อนุโลมให้ลูกค้าได้พักชำระหนี้ 3 รอบบัญชีแบบไม่ขยายเทอมหรือระยะเวลาการผ่อนชำระค่างวด และบริษัทฯ จะรวมค่างวดที่พักชำระ 3 รอบบัญชีรวมกับค่างวดในงวดสุดท้าย โดยลูกค้าจะต้องชำระค่างวดงวดสุดท้าย และค่างวดที่ลูกค้าค้างชำระ (ถ้ามี) ไม่ว่าค่างวดค้างชำระดังกล่าวนั้น จะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ทั้งจำนวนในคราวเดียว

ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ทั้งกรณีได้พักชำระหนี้ 3 รอบบัญชีแบบขยายเทอมและไม่ขยายเทอม และภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (Covid-19) คลี่คลาย ภาครัฐผ่อนปรนมาตรการการห้ามเดินทางออกจากที่พักอาศัยแล้ว รบกวนลูกค้าและผู้ค้ำประกันเดินทางไปลงนามในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมกัน ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทยฯ ที่ท่านเห็นว่าสะดวกในการเดินทาง

30. กรณีลูกค้าที่มีผู้ค้ำประกันสัญญาและผู้ค้ำประกันไม่ได้เซ็นหนังสือยินยอมเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ไม่สามารถชำระค่างวดงวดสุดท้ายในคราวเดียว ต้องทำอย่างไร
ทั้งลูกค้าและผู้ค้ำประกันต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อจัดทำเอกสารบันทึกแนบท้ายสำหรับการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระค่างวดกับบริษัท เพื่อให้งวดสุดท้ายมีการขยายระยะเวลาออกไป


คำถามลูกค้าที่มีสินเชื่อรถ นิติบุคคล (เพื่อผู้แทนจำหน่ายรถ - Floorplan)

31. สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่เป็นผู้แทนจำหน่ายรถ (Floorplan) ธนาคารและบริษัท ลีสซิ่งกสิกร ไทย จำกัด ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
ลูกค้าสินเชื่อรถ (เพื่อผู้แทนจำหน่ายรถ - Dealer Floorplan) ที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเป็นอย่างไร
ลูกค้าของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำในด้านระยะเวลาของการเป็นลูกค้า หรือวงเงิน

ลูกค้า 1 ราย สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเภทบัญชีที่บริษัทฯ ได้เปิดโครงการช่วยเหลือ (โดยเป็นประเภทบัญชีที่เข้าหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทย)

31.2 ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ จะต้องติดต่อใคร
ลูกค้า กลุ่ม Floorplan ให้ติดต่อผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) รายชื่อ ดังนี้
- Pragun Vichaiphaiboon : Pragun.v@kasikornleasing.com 
- Watcharaphong Arj-Ong : Watcharaphong.a@kasikornleasing.com 
- Woranard puangthong : woranard.p@kasikornbankgroup.onmicrosoft.com 
- Jirapa Kaewsrimueang : jirapa.k@kasikornbankgroup.onmicrosoft.com 

31.3 ระยะเวลาของโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาใดถึงช่วงเวลาใด
สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563

31.4 ลูกค้าจะได้รับประโยชน์อะไรจากการขอเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ นี้
สำหรับรถที่เบิกใช้วงเงิน Floorplan ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้เทอมชำระได้สูงสุดถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 และสามารถทยอยชำระคืนเงินต้นได้ไม่เกินสิ้นเดือนเมษายน 2564 จำกัด โดยต้องมีแผนการชำระเงินต้นบางส่วนตามข้อตกลง ดังนี้ ชำระ 25% ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2564 ชำระ 25% ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และ ชำระ 50% ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2564   

31.5 ระหว่างเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือฯ นี้ การคิดค่าเช่า/ดอกเบี้ยเป็นอย่างไร
สำหรับรถที่เบิกใช้วงเงิน Floorplan ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ค่าเช่า/ดอกเบี้ยตามเป็นไปตามที่บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ : เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามข้อกำหนดของ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด​


ประเภท

Yes
30/6/2563