แนะนำผลิตภัณฑ์

​​​​​

สินเชื่อรถช่วยได้
ช็อต! ติดไฟแนนซ์ไหนอยู่ ก็กู้ได้
ให้วงเงินเพิ่ม

สินเชื่อรถช่วยได้ ติดไฟแนนซ์อยู่ ก็กู้ได้! ให้วงเงินเพิ่ม ได้เงินไว เหมาะกับใคร
• ผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ ที่ยังผ่อนชำระอยู่กับไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงินอื่นๆ แล้วอยากได้รับเงินส่วนต่างเพิ่ม

จุดเด่น
• มีเงินก้อนจากส่วนต่างที่เหลือมาหมุนเวียนให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน
• ผ่อนค่างวดต่อเดือนในจำนวนเงินที่น้อยลง
• ยืดระยะเวลาในการผ่อนนานขึ้นไป

เงื่อนไข :
1. สำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์และยังมีภาระหนี้สินเชื่อที่ยังไม่ปลอดภาระผูกพันกับไฟแนนซ์/สถาบันการเงินเดิมตามเงื่อนไขที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด (“บริษัท”) กำหนด โดยต้องการทางเลือกใหม่ ในสินเชื่อรถช่วยได้ ทั้งแบบโอนเล่มทะเบียน และไม่โอนเล่มทะเบียน กรณีรถยนต์ยังไม่ปลอดภาระ ลูกค้าสามารถยื่นสมัครสินเชื่อรถช่วยได้ดังกล่าวได้ ซึ่งหลังจากลูกค้าได้รับการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นแล้วจะมีขั้นตอนในการแนะนำลูกค้าให้ดำเนินการชำระหนี้ปิดบัญชีจากไฟแนนซ์/สถาบันการเงินเดิมเพื่อให้รถยนต์ปลอดภาระหนี้ และเพื่อให้มีชื่อของลูกค้าระบุในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ พร้อมทั้งนำส่งสมุดคู่มือจดทะเบียนรถกับเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนดเพื่อให้สามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติกับบริษัทต่อไป
2. สำหรับเงื่อนไขในการยื่นสมัครและรับพิจารณาเบื้องต้นของสินเชื่อรถช่วยได้ ทั้งแบบโอนเล่มทะเบียน และไม่โอนเล่มทะเบียน กรณีรถยนต์ยังไม่ปลอดภาระ มีดังนี้
    2.1 ลูกค้ามีชื่อระบุในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นผู้ครอบครองรถยนต์อย่างน้อย 6 เดือน และมีภาระผูกพันกับไฟแนนซ์/สถาบันการเงินเดิมตามที่บริษัทกำหนด
    2.2 เงื่อนไขการรับพิจารณาไฟแนนซ์/สถาบันการเงินที่ลูกค้ามีภาระผูกพันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
    2.3 พิจารณาเปรียบเทียบจากภาระหนี้ในยอดปิดบัญชีสินเชื่อเดิมที่ลูกค้ามีต่อไฟแนนซ์หรือสถาบันการเงินอื่นกับวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติจากการพิจารณาเบื้องต้นของบริษัท มีส่วนต่างคงเหลือจากวงเงินที่ได้รับพิจารณาเบื้องต้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
3. การพิจารณาเครดิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องเตรียม และระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อ
• สำเนาบัตรประชาชน  2 ชุด
• เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
   - สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน
   - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
• สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า 
• สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
• เอกสารแสดงยอดปิดบัญชีไฟแนนซ์/สถาบันการเงินเดิมหรือใบแจ้งหนี้รอบล่าสุด