แนะนำผลิตภัณฑ์

ผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ให้วงเงินเพิ่ม

​​​​​​​​​​​​​​       ​


 

เงื่อนไข
1. สำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์และยังมีภาระหนี้สินเชื่อที่ยังไม่ปลอดภาระผูกพันกับไฟแนนซ์/สถาบันการเงินเดิมตามเงื่อนไขที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด (“บริษัท”) กำหนด โดยต้องการทางเลือกใหม่ ในสินเชื่อรถช่วยได้ ทั้งแบบโอนเล่มทะเบียน และไม่โอนเล่มทะเบียน กรณีรถยนต์ยังไม่ปลอดภาระ ลูกค้าสามารถยื่นสมัครสินเชื่อรถช่วยได้ดังกล่าวได้ ซึ่งหลังจากลูกค้าได้รับการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นแล้วจะมีขั้นตอนในการแนะนำลูกค้าให้ดำเนินการชำระหนี้เพื่อปิดบัญชีจากสถาบันการเงินเดิม​เพื่อให้รถยนต์ปลอดภาระหนี้ และเพื่อให้มีชื่อของลูกค้าระบุในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ พร้อมทั้งนำส่งสมุดคู่มือจดทะเบียนรถกับเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนดเพื่อให้สามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติกับบริษัทต่อไป
2. สำหรับเงื่อนไขในการยื่นสมัครและรับพิจารณาเบื้องต้นของสินเชื่อรถช่วยได้ ทั้งแบบโอนเล่มทะเบียน และไม่โอนเล่มทะเบียน กรณีรถยนต์ยังไม่ปลอดภาระ มีดังนี้
2.1 ลูกค้ามีชื่อระบุในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นผู้ครอบครองรถยนต์อย่างน้อย 6 เดือน และมีภาระผูกพันกับไฟแนนซ์/สถาบันการเงินเดิมตามที่บริษัทกำหนด
2.2 เงื่อนไขการรับพิจารณาไฟแนนซ์/สถาบันการเงินที่ลูกค้ามีภาระผูกพันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2.3 พิจารณาเปรียบเทียบจากภาระหนี้ในยอดปิดบัญชีสินเชื่อเดิมที่ลูกค้ามีต่อไฟแนนซ์หรือสถาบันการเงินอื่นกับวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติจากการพิจารณาเบื้องต้นของบริษัท มีส่วนต่างคงเหลือจากวงเงินที่ได้รับพิจารณาเบื้องต้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
3. การพิจารณาเครดิต รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัทกำหนด 
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*หมายเหตุ: อัตราการผ่อนเริ่มต้น 55 บาทต่อวัน* คำนวณจากอัตราผ่อนต่อเดือน (30 วัน) ด้วยวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) 3.10% ต่อปี ระยะเวลาผ่อน 72 เดือน (อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปีรถ และระยะเวลาการผ่อนชำระ) ทั้งนี้ ผลการคำนวณค่างวดต่อวันยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

คำถามที่พบบ่อย

รถที่ยังมีภาระผูกพัน/รถที่ยังผ่อนไม่หมดสามารถนำมาขอสินเชื่อ ได้หรือไม่
สามารถนำมายื่นสมัครสินเชื่อรถช่วยได้แบบโอนเล่มทะเบียน และแบบไม่โอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ ได้โดยลูกค้าดำเนินการชำระหนี้ปิดสัญญาเก่าจากไฟแนนซ์/ สถาบันการเงินเดิม (สอบถามยอดปิดบัญชี) โดยสามารถเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
- วงเงินที่ได้รับสินเชื่อใหม่มากกว่าเดิมหรือไม่ และส่วนต่างได้รับเพิ่มขึ้นหรือไม่
- ค่างวดในการผ่อนชำระถูกลงหรือใกล้เคียงเดิมหรือไม่
- โปรโมชั่นที่ได้รับดีกว่าเดิมหรือไม่ เช่น ดอกเบี้ยพิเศษกว่าเดิม, สามารถผ่อนได้นานขึ้น, ภาระการผ่อนต่องวดลดลง เป็นต้น


สินเชื่อรถช่วยได้แบบโอนเล่มทะเบียน และแบบไม่โอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ คืออะไร
คือ ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีรถยนต์และมีภาระผูกพันกับไฟแนนซ์/สถาบันการเงินเดิม โดยลูกค้าสามารถยื่นสมัครสินเชื่อรถช่วยได้แบบโอนเล่มทะเบียน และแบบไม่โอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ โดยหลังจากได้รับการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นแล้วจะมีขั้นตอนแนะนำลูกค้าให้ดำเนินการชำระปิดบัญชีจากสถาบันเดิมเพื่อให้รถปลอดภาระ เพื่อให้มีชื่อของลูกค้าระบุในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ พร้อมทั้งนำส่งเล่มคู่มือจดทะเบียนรถกับเอกสารอื่นๆ เพื่อเบิกใช้สินเชื่อที่ได้รับอนุมัติกับบริษัทต่อไป 
สินเชื่อรถช่วยได้แบบโอนเล่มทะเบียน และแบบไม่โอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ มีเงื่อนไขในการยื่นสมัคร อะไรบ้าง

สำหรับเงื่อนไขในการยื่นสมัครและรับพิจารณาเบื้องต้นของสินเชื่อรถช่วยได้ ทั้งแบบโอนเล่มทะเบียน และไม่โอนเล่มทะเบียน กรณีรถยนต์ยังไม่ปลอดภาระ มีดังนี้
1. ลูกค้ามีชื่อระบุในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นผู้ครอบครองรถยนต์อย่างน้อย 6 เดือน และมีภาระผูกพันกับไฟแนนซ์/สถาบันการเงินเดิมตามที่บริษัทกำหนด
2. เงื่อนไขการรับพิจารณาไฟแนนซ์/สถาบันการเงินที่ลูกค้ามีภาระผูกพันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3. พิจารณาเปรียบเทียบจากภาระหนี้ในยอดปิดบัญชีสินเชื่อเดิมที่ลูกค้ามีต่อไฟแนนซ์หรือสถาบันการเงินอื่นกับวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติจากการพิจารณาเบื้องต้นของบริษัท มีส่วนต่างคงเหลือจากวงเงินที่ได้รับพิจารณาเบื้องต้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาทขึ้นไป​
สินเชื่อรถช่วยได้แบบโอนเล่มทะเบียน และไม่โอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ รับพิจารณาทุกไฟแนนซ์/ทุกสถาบันการเงินหรือไม่
รับพิจารณาทุกสถาบันการเงินที่ลูกค้ามีภาระผูกพัน ยกเว้นไฟแนนซ์ท้องถิ่น แต่หากเป็นกรณีไฟแนนซ์ท้องถิ่นลูกค้าสามารถยื่นสมัครได้ แต่จะต้องดำเนินการปิดบัญชีเดิมด้วยตนเอง (ไม่สามารถรับบริการจากผู้ให้บริการเล่มทะเบียนที่บริษัทแนะนำได้)
สินเชื่อรถช่วยได้แบบโอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ มีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ ?
ลูกค้าเลือกประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนี้
     1.1 อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Interest Rate) ดอกเบี้ย เริ่มต้น 3.10% ต่อปี หรือ
     1.2 อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate) ดอกเบี้ย เริ่มต้น 9.50% ต่อปี
สินเชื่อรถช่วยได้แบบไม่โอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ มีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ ?
 เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ดอกเบี้ย อยู่ที่ 12% ต่อปี
รถยนต์ที่นำมา เป็นหลักประกันสินเชื่อรถช่วยได้แบบโอนเล่มทะเบียน และแบบไม่โอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ รับอายุกี่ปี และจัดไฟแนนซ์ได้กี่ปี

อายุรถยนต์ตั้งแต่ ปี 2006-2021 สูงสุดไม่เกิน 16 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียนการใช้งาน รวมระยะเวลาผ่อนชำระค่างวด ต้องไม่เกิน 21 ปี

มีกำหนดระยะเวลาในการครอบครองรถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกันหรือไม่
มี โดยผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถยนต์อย่างน้อย 6 เดือน และต้องเป็นรถที่ปลอดภาระใดๆ ก่อนได้รับสินเชื่อรถช่วยได้ฯ จากบริษัท
ต้องมีการทำประกันภัย ในการสมัครสินเชื่อรถช่วยได้ แบบโอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ หรือไม่ และต้องมีระยะเวลาคุ้มครองกี่เดือน

ประกันภัยรถยนต์ (ประเภทชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 2+) ระยะเวลาคุ้มครองคงเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน (1 เดือน) กรณีไม่มีการทำประกันภัยรถยนต์หรือประกันภัยหมดอายุความคุ้มครองก่อนได้รับสินเชื่อรถช่วยได้ฯ จากบริษัท หากลูกค้าไม่สะดวกจัดหาประกันภัยด้วยตนเองสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้นำเสนอสินเชื่อหรือที่บริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

สินเชื่อรถช่วยได้ แบบโอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ หากได้รับการอนุมัติจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง
1. ค่าโอนกรรมสิทธิ์ รถยนต์ 1,200 บาท 
2. ค่าอากรแสตมป์ เพื่อการโอนกรรมสิทธิ์รถ 0.50% ของวงเงินสินเชื่อ
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อผู้ให้บริการงานเล่มทะเบียนรถ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ตกลงกับผู้ให้บริการ โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการดำเนินการนี้)
สินเชื่อรถช่วยได้ แบบไม่โอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ หากได้รับการอนุมัติจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 
1. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 หมื่นบาท
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อผู้ให้บริการงานเล่มทะเบียนรถ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ตกลงกับผู้ให้บริการ โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการดำเนินการนี้)

สินเชื่อรถช่วยได้ แบบโอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ ต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้าง

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
2. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
3. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด / เอกสารแสดงอาชีพ/กิจการ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
4. สำเนาทะเบียนรถยนต์ (เฉพาะหน้าที่มีรายการ) 1 ชุด
5. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ประเภทชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 2+) ระยะเวลาคุ้มครองคงเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน (1 เดือน) 1 ชุด 
6. เอกสารแสดงยอดปิดบัญชีไฟแนนซ์ / สถาบันการเงินเดิมหรือใบแจ้งหนี้รอบล่าสุด
สินเชื่อรถช่วยได้ แบบไม่โอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ ต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้าง
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
2. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
3. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด / เอกสารแสดงอาชีพ/กิจการ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
4. สำเนาทะเบียนรถยนต์ (เฉพาะหน้าที่มีรายการ) 1 ชุด
5. เอกสารแสดงยอดปิดบัญชีไฟแนนซ์ / สถาบันการเงินเดิมหรือใบแจ้งหนี้รอบล่าสุด
ระยะเวลาที่ลูกค้าจะเบิกรับวงเงินสินเชื่อประมาณกี่วัน
5-30 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน


ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถช่วยได้ แบบโอนเล่มทะเบียน และแบบไม่โอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ แตกต่าง กับ สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ และประเภทจำนำทะเบียนรถ อย่างไร
ข้อแตกต่าง 
1. สินเชื่อรถช่วยได้ แบบโอนเล่มทะเบียน และแบบไม่โอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ ณ วันที่ยื่นสมัครสินเชื่อ รถของลูกค้าเป็นรถยนต์ที่ยังไม่ปลอดภาระและมีภาระผูกพันกับไฟแนนซ์/สถาบันการเงินเดิมอยู่ 
2. แต่สำหรับสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ และประเภทจำนำทะเบียนรถ ณ วันที่ยื่นสมัครสินเชื่อ รถของลูกค้าเป็นรถยนต์ที่ปลอดภาระแล้ว โดยมีชื่อลูกค้าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถในเล่มคู่มือจดทะเบียนรถ

หากลูกค้าได้ยื่นสมัครสินเชื่อรถช่วยได้ แบบโอนเล่มทะเบียน และแบบไม่โอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ ไว้แล้ว แต่ดำเนินการปิดบัญชีไฟแนนซ์/สถาบันการเงินเดิมด้วยตนเอง (ไม่ได้ผ่านผู้ให้บริการเล่มทะเบียนที่บริษัทแนะนำ) จะเปลี่ยนมายื่นสมัครใหม่ในสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ และประเภทจำนำทะเบียนรถ ได้หรือไม่
เปลี่ยนได้ แต่เนื่องจากเป็นคนละผลิตภัณฑ์ บริษัทจึงต้องเริ่มกระบวนการพิจารณาสินเชื่อใหม่ทั้งหมด โดยอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ ในการพิจารณาใหม่
สินเชื่อรถช่วยได้แบบโอนเล่มทะเบียน และไม่โอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ รับกลุ่มลูกค้าประเภทไหนบ้าง

1. กรณีสมัครสินเชื่อรถช่วยได้แบบโอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ รับพิจารณาสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคล
2. กรณีสมัครสินเชื่อรถช่วยได้แบบไม่โอนเล่มทะเบียน กรณียังไม่ปลอดภาระ รับพิจารณาเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น​