เจ้าหน้าที่บริหาร

​​​​​​คณะผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสายงาน

รายนามตำแหน่ง
นายธีรชาติ จิรจรัสพรกรรมการผู้จัดการ

คณะผู้บริหารสายงาน

รายนามตำแหน่ง
นางสาวนฤมล สองทิศรองกรรมการผู้จัดการ
นายอภิชาติ ภาดานุพงศ์รองกรรมการผู้จัดการ
นายสมศักดิ์ เลิศวิไลมณีวงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสุดชาย สมบัติศิริผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวจุฑามาศ อมรวงศ์ปีติผู้ช่วย​กรรมการผู้จัดการ
นายวีรศักดิ์ สมพัตรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางโสมวดี สุประดิษฐ์ผู้ช่วย​กรรมการผู้จัดการ