​​​​​​​​​​

​สินเชื่อรถ (เพื่อผู้แทนจำหน่ายรถ)

วงเงินสินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถ
​ธุรกิจเติบโต การเงินคล่องตัว​

Linked Slide

บริหารธุรกิจอย่างมั่นใจ
มีเงินทุนหมุนเวียน

พิเศษ!สำหรับตัวแทนจำหน่ายรถใหม่ และรถใช้แล้ว

ตอบทุกโจทย์ของธุรกิจ

ไม่ว่าจะกู้ซื้อรถเพื่อขาย จัดแสดง หรือให้ทดลองขับ

ครอบคลุมทั้งรถใหม่
​และรถใช้แล้ว

รายละเอียดการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติ
 • ผู้แทนจำหน่ายรถ​ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถอย่างเป็นทางการ หรือผู้นำเข้ารถจากผู้ผลิตในต่างประเทศ
 • กลุ่มบริษัท หรือ นิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศไทย
เอกสาร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 2 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 1 ชุด
  • ผู้รับมอบอำนาจในการลงนามการเบิกใช้วงเงิน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 2 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 1 ชุด
  • ผู้รับมอบอำนาจในการลงนามการเบิกใช้วงเงิน 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี (รวมเป็น 3 ปี) 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • เอกสาร ภ.พ.20 และ ภ.พ.30 ย้อนหลังตั้งแต่มกราคมถึงเดือนล่าสุด (หรือหลังจากที่มีการปิดงบการเงิน) 1 ชุด

คำถามที่พบบ่อย

ใครสามารถขอสมัครสินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถบ้าง ?
ผู้ขอสินเชื่อสามารถใช้หลักประกันใดได้บ้าง ​​สำหรับสินเชื่อผู้แทนจำหน่ายรถ ?