จ่ายค่าเช่าและอัตราดอกเบี้ย
คงที่ตลอดอายุสัญญา

อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Fixed Effective Rate

​​

ลดหย่อนภาษีได้

เหมาะสำหรับกลุ่มบริษัทหรือนิติบุคคลที่ต้องการใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

วางเงินประกันเบา ๆ
เพียง 0 - 30%*

*การพิจารณาเงินวางประกันขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์และความสามารถในการผ่อนชำระ

ระยะสัญญาเช่าทางการเงิน​สูงสุด 6 ปี

โดยมีราคาซาก (Residual Value) ณ วันสิ้นสุดสัญญา

รายละเอียดการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติ ดาวน์โหลดคำอธิบายผลิตภัณฑ์

บุคคลธรรมดา

 • อายุ 20 - 70 ปี
 • สัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน​​นิติบุคคล

 • นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ที่บ้าน หรือ มือถือ หรือ ที่ทำงาน)​
 • ประกอบธุรกิจ และมีรายได้ที่ชัดเจน
 • จัดตั้งในประเทศไทย​

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

ผู้ขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด / เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด/ เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)​​​

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 2 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 2 ชุด

 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 1 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 1 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 1 ชุด

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
 • สำเนาเอกสาร ภ.พ.20 (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด​

คำถามที่พบบ่อย

ผลประโยชน์ทางภาษีเมื่อทำสัญ​ญาเช่าการเงิน เป็นอย่างไร ?

การทำสัญญาเช่าทางการเงินสามารถนำค่าเช่าที่ผ่อนชำระไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 36,000 บาท

รถยนต์ประเภทไหนบ้างที่สามารถใช้สินเชื่อสัญญาเช่าการเงินได้ ?

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง และรถเพื่อการพาณิชย์ทุกประเภท

อัตราดอกเบี้ยของสัญญาเช่าการเงินเป็นแบบไหน ?

อัตราดอกเบี้ยแบบ Fixed Effective Rate

ระยะเวลาในการทำสัญญาเช่าการเงิน กับ สัญญาเช่าซื้อ เป็นอย่างไร ?

ร​ะยะเวลาทำสัญญาเช่าการเงิน เริ่มตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี​