เอกสารที่ได้รับหลังทำสัญญาเช่าซื้อ

 1. ​​​สัญญาเช่าซื้อ
  จะถูกจัดส่งให้ผู้เช่าซื้อ / ผู้ค้ำ ตามที่จัดส่งเอกสารภายใน 2 สัปดาห์
 2. แบบฟอร์มการชำระค่างวดเช่าซื้อรถยนต์ 6 ฉบับ
  โดยเมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว จะส่งใบเสร็จแบบแผ่นพับ 3 ท่อนให้ลูกค้าตามที่อยู่แจ้งจัดส่งเอกสาร ส่วนท้ายใบเสร็จเป็นแบบฟอร์มการชำระเงิน
 3. บัตร K Auto Smiles Club Member Card
  จะจัดส่งเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา พร้อมแบบฟอร์มการชำระเงิน 6 ฉบับ
 4. ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
  จะถูกจัดส่งให้ภายใน 2 สัปดาห์ จัดส่งเป็นแผ่นพับ 3 ท่อน พร้อมชุดแจ้งการชำระครั้งต่อไป
 5. เอกสารการต่อภาษีประจำปี
  โดยก่อนถึงกำหนดเสียภาษีรถยนต์ประจำปี บริษัทฯ จะส่งจดหมายเตือนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 3 เดือน ( 90 วัน ) หลังลูกค้าชำระเงินแล้วจะต้องนำส่งเอกสารหาง พ.ร.บ. หรือสำเนาตาราง พ.ร.บ. ฉบับเต็มทั้งแผ่น และใบตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) กลับมาที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ภายใน 30 วัน
 6. เอกสารการแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ (ปิดบัญชี)
  โดยบริษัทฯ จะส่งจดหมายเตือนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนครบกำหนดงวดสุดท้าย ลูกค้าสามารถปิดบัญชีได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือตามรายละเอียดในเอกสารแจ้ง