ขอเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเอกสาร

​กรณีเช่าซื้อในนามบุคคลธรรมดา

เอกสารประกอบ

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ พร้อมแจ้งความประสงค์ ระบุที่อยู่เดิม ที่อยู่ใหม่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่มีลายเซ็นชื่อกำกับและลงวันที่

ช่องทางการส่งเอกสาร

หมายเหตุ : กรณีส่งทางอีเมล เอกสารต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ .pdf และมีขนาดไม่เกิน 3 mb


กรณีเช่าซื้อในนามนิติบุคคล

เอกสารประกอบ

  • จดหมายแจ้งความประสงค์จากบริษัท ระบุที่อยู่เดิม ที่อยู่ใหม่ และหมายเลขโทรศัพท์
  • หนังสือรับรองบริษัท
  • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • ภ.พ. 20 / 09 หนังสือรับรอง มีการแก้ไขที่กรมพัฒนาธรุกิจ จะยึดตามหนังสือรับรองเป็นหลัก (กรณีแจ้งเปลี่ยนในใบเสร็จและกำกับภาษีด้วย)
  • กรณีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทยกเว้นการจดทะเบียนภาษี ให้ใช้เอกสารบอจ 4 แทน
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรอง เซ็นรับรอง ประทับตรา

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนาม

ช่องทางการส่งเอกสาร

หมายเหตุ : กรณีส่งทางอีเมล เอกสารต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ .pdf และมีขนาดไม่เกิน 3 mb