ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนสิทธิ

​​​​​​​​​

​​​ข้อกำหนด

 1. ​รถยนต์คันดังกล่าวต้องจดทะเบียนที่กรมการขนส่งเรียบร้อยแล้ว (ไม่ใช่ป้ายแดง)
 2. ลูกค้าจะต้องไม่มียอดค้างชำระค่างวด และค่าเบี้ยปรับล่าช้ากับทางบริษัทฯ
 3. รถยนต์คันดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และนำเข้ามาตรวจสภาพ ณ วันยื่นเอกสารการขอโอนสิทธิ
 4. ค่าธรรมเนียมยื่นเรื่องการพิจารณาการโอนสิทธิการเช่าซื้อจำนวน 400 บาท โดยชำระ ณ วันยื่นเอกสารการ โอนสิทธิการเช่าซื้อ (ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะออกในนามผู้เช่าซื้อท่านเดิม)
 5. ผู้รับโอน และผู้ค้ำประกัน ต้องมีรายได้ต่อท่าน เท่ากับ หรือ มากกว่า 2 เท่าของค่างวด
 6. ผู้โอน ผู้รับโอน และผู้ค้ำประกัน ต้องเข้ามาเซ็นสัญญาต่อหน้าพนักงานของบริษัทฯพร้อมกัน

ค่าใช้จ่ายในการโอนสิทธิการเช่าซื้อ

 • ค่างวดชำระล่วงหน้า จำนวน 2 งวด
 • ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเช่าซื้อ (เพื่อการโอนสิทธิการเช่าซื้อ) 0.1% ของยอดหนี้ คงเหลือ ณ ปัจจุบัน
 • ค่าเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง และตรวจสภาพรถยนต์รวม 1,200 บาท​
 • ค่าประกันภัยชั้น 1

  หมายเหตุ :

  • กรณีพ.ร.บ. ฉบับเดิม มีอายุเหลือน้อยกว่า 3 เดือน ผู้รับโอนจะต้องทำประกันภัยชั้น 1 กับทางบริษัทฯ เท่านั้น
  • กรณีบุคคลธรรมดาที่โอนสิทธิเป็นนิติบุคคล ต้องยกเลิกประกันภัยฉบับเดิม และแจ้งทำประกันภัยฉบับใหม่ผ่านบริษัทฯ
 • ค่าภาษีรถ/ ค่าภาษีรถเพิ่มนิติบุคคล

  หมายเหตุ :

  • กรณีภาษีรถ​​จะครบกำหนดการชำระภาษีประจำปีภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับผลการอนุมัติโอนสิทธิการเช่าซื้อ ผู้รับโอนจะต้องชำระค่าต่อภาษีเพื่อดำเนินการพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ครอบครองในคราวเดียวกัน
  • กรณีผู้รับโอนเป็นนิติบุคคลจะมีค่าภาษีเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์กรมการขนส่งทางบก​​


เงื่อนไขการชำระเงิน

​ผู้โอน หรือ ผู้รับโอน ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการโอนสิทธิ เพื่อดำเนินการโอนสิทธิการเช่าซื้อให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ หากเกินกำหนดต้องยื่นเรื่องพิจารณาโอนสิทธิใหม่


เอกสารประกอบการพิจารณาโอนสิทธิเช่าสินเชื่อ

บุคคลธรรมดาผู้โอนผู้รับโอนผู้ค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรค่าราชการ
(กรณีชาวต่างชาติใช้สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน)
2 ชุด3 ชุด2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน2 ชุด3 ชุด2 ชุด
3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง-
4. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน-1 ชุด1 ชุด
5. แผนที่ที่อยู่ปัจจุบัน-1 ชุด1 ชุด
6. แผนที่ที่ทำงาน-1 ชุด1 ชุด
7. คู่ฉบับสัญญาเช่าซื้อ --
8. หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย --
9. พ.ร.บ. ฉบับจริง --
10. สำเนาใบประกอบการขนส่งหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (กรณีเป็นรถที่ใช้ประกอบการขนส่ง)-1 ชุด-

หมายเหตุ :

 • เอกสารทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ผู้ค้ำประกันต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น นิติบุคคลหรือชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นผู้ค้ำประกันได้
 • กรณีผู้โอนเสียชีวิต ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ ใบมรณะบัตร คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกที่ระบุผู้จัดการมรดกและอำนาจในการจัดการมรดก สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการมรดก สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก อย่างละ 3 ชุด
 • หากต้องการขีดคร่อมเอกสารให้ระบุข้อความว่า
  “ใช้เพื่อประกอบการโอนสิทธิเช่าซื้อเท่านั้น” จำนวน 2 ชุด
  “ใช้เพื่อแนบเอกสารการตรวจสอบ NCB” จำนวน 1 ชุด
  หรือข้อความที่มีเนื้อหาในทำนองเดียวกันกับข้อความดังกล่าว
 • บริษัทฯ ไม่รับดำเนินการโอนสิทธิลอยไว้ โดยที่ไม่มีผู้รับโอน หรือไม่มีการโอนสิทธิจริง

นิติบุคคลผู้โอนผู้รับโอนผู้ค้ำประกัน
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (ไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมหน้าวัตถุประสงค์2 ชุด3 ชุด-
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม2 ชุด3 ชุด2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)2 ชุด3 ชุด-
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ำประกัน)--2 ชุด
5. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน-1 ชุด1 ชุด
6. แผนที่ที่อยู่ปัจจุบัน-1 ชุด1 ชุด
7. แผนที่ที่ทำงาน-1 ชุด1 ชุด
8. คู่ฉบับสัญญาเช่าซื้อ1 ชุด--
9. หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย1 ชุด--
10. พ.ร.บ. ฉบับจริง1 ชุด--
11. ภ.พ. 20 (ยกเว้นกิจการบางประเภทที่กรมสรรพากรยกเว้นการเสียภาษี)-1 ชุด-
12. ใบทะเบียนพาณิชย์-1 ชุด-
13. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)-1 ชุด-
14. สำเนาใบประกอบการขนส่งหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (กรณีเป็นรถที่ใช้ประกอบการขนส่ง)-1 ชุด-
15. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง--1 ชุด

หมายเหตุ :

 • เอกสารทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
 • ผู้ค้ำประกันต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น นิติบุคคลหรือชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นผู้ค้ำประกันได้
 • หากต้องการขีดคร่อมเอกสารให้ระบุข้อความว่า
  “ใช้เพื่อประกอบการโอนสิทธิเช่าซื้อเท่านั้น” จำนวน 2 ชุด
  “ใช้เพื่อแนบเอกสารการตรวจสอบ NCB” จำนวน 1 ชุด
  หรือข้อความที่มีเนื้อหาในทำนองเดียวกันกับข้อความดังกล่าว
 • บริษัทฯ ไม่รับดำเนินการโอนสิทธิลอยไว้ โดยที่ไม่มีผู้รับโอน หรือไม่มีการโอนสิทธิจริง

ติดต่อศูนย์บริการธุรกิจ

ศูนย์บริการเบอร์โทรศัพท์
สำนักงานใหญ่ 02-6969999
ภาคกลาง
ศูนย์บริการธุรกิจพิษณุโลก 055-245161
ศูนย์บริการธุรกิจสระบุรี 036-211978
ศูนย์บริการธุรกิจย่อยนครสวรรค์ 056-228021
ภาคเหนือ
ศูนย์บริการธุรกิจเชียงใหม่ 053-217965
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์บริการธุรกิจขอนแก่น 043-226711​
ศูนย์บริการธุรกิจนครราชสีมา 044-251488
ศูนย์บริการธุรกิจอุดรธานี 042-292311
ศูนย์บริการธุรกิจอุบลราชธานี 045-315755
ภาคตะวันออก
ศูนย์บริการธุรกิจชลบุรี 038-282815
ศูนย์บริการธุรกิจจันทบุรี 039-311528
ภาคตะวันตก
ศูนย์บริการธุรกิจราชบุรี 032-322171
ภาคใต้
ศูนย์บริการธุรกิจภูเก็ต 076-373418
ศูนย์บริการธุรกิจสุราษฎร์ธานี 077-205739
ศูนย์บริการธุรกิจหาดใหญ่ 074-247721

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการโอนสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่คืนเอกสารประกอบการโอนสิทธิทุกกรณี