โอนทะเบียนรถ (ปิดบัญชี)

​​​​​​​เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์รถ ​(ปิดบัญชี)

 1. แบบคำขอโอนและรับโอน 1 ฉบับ (ลงนามในเอกสาร ในช่องผู้รับโอน 2 จุด)
 2. หนังสือมอบอำนาจ 2 ฉบับ (ลงนามผู้มอบอำนาจ 1 ฉบับ ลงนามผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ)
 3. เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ ดังนี้

  กรณีผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทั้ง 2 ลายเซ็น
  • สำเนาทะเบียนบ้านและหน้าเลขที่บ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด​

  กรณีผู้เช่าซื้อเป็นชาวต่างชาติ

  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • สำเนา Visa
  • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ยังไม่หมดอายุ)

  กรณีผู้เช่าซื้อเป็นนิติบุคคล

  • หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
   (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติใช้สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนา Visa และสำเนาใบอนุญาตทำงาน)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาทะเบียนบ้านและหน้าเลขที่บ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  หมายเหตุ : เอกสารทั้งหมดต้องลงนามโดยกรรมการบริษัทฯ ผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราบริษัท จำนวน อย่างละ 2 ชุด

  กรณีผู้เช่าซื้อเสียชีวิต

  • คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (ฉบับจริง)
  • สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เช่าซื้อ
  • สำเนาบัตรประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) ของผู้จัดการมรดก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้จัดการมรดก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

เงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์รถ​ (ปิดบัญชี)

 1. กรณีรถตู้ ลงนามในบันทึกรับทราบ 1 ฉบับ
 2. กรณีสัญญาเช่าแบบ Leasing จะต้องนำรถไปตรวจสภาพที่กรมการขนส่งทางบก​​

"บริษัทฯ ขอให้ท่านส่งชุดโอนกรรมสิทธิ์ทั้งชุด ให้บริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันชำระค่างวด ๆ สุดท้าย (ปิดบัญชี)
พร้อมแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการรับโอนกรรมสิทธิ์ และเอกสารประกอบ จัดส่งให้บริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ระบุในใบปะหน้าชุดโอนกรรมสิทธิ์"