ขอสำเนาเอกสาร

การขอสำเนา แบบฟอร์ม ขอคัดป้ายแสดงการเสียภาษีและป้าย

​ทะเบียนรถยนต์ใหม่

ค่าบริการ 100 บาท

เอกสารประกอบ

 • สำเนาบัตรประชาชน

ขั้นตอนการดำเนินการ

ส่งแฟกซ์สำเนาบัตรประชาชน พร้อมระบุความประสงค์ขอสำเนาสินเชื่อ เบอร์ Fax และเบอร์ติดต่อกลับมาที่เบอร์ 02-6969966 กด 6


ขอสำเนาทะเบียนรถ

ค่าบริการ 100 บาท

เอกสารประกอบ

 • หลักฐานการชำระค่าบริการที่ร้าน 7-11

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ชำระค่าบริการคัดสำเนาทะเบียนรถยนต์ที่ร้าน 7-11 โดยแจ้งสัญญาเช่าซื้อ และรหัสชำระ 2040 เพื่อเข้าบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
 2. ส่งแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุความประสงค์ขอสำเนาทะเบียนรถยนต์ เบอร์แฟกซ์ และเบอร์ติดต่อมาที่ 02-6969966 กด 1
 3. เมื่อ KLeasing Contact Center​ ได้รับเอกสา​​​​ร จะส่งข้อความ SMS ยืนยันการทำรายการให้คุณภายใน 1 ชั่วโมง และส่งเรื่องเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ขอสำเนาใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี

ค่าบริการ 100 บาท / ครั้ง / สัญญา

เอกสารประกอบ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาหลักฐานการชำระเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ เซ็นชื่อกำกับ พร้อมแจ้งความประสงค์และวิธีการให้บริษัทนำส่ง ( แฟ็กซ์/อีเมล/ ไปรษณีย์ ) ในเอกสารแผ่นเดียวกัน

นิติบุคคล

 • สำเนาหลักฐานการชำระเงิน
 • จดหมายแจ้งความประสงค์จากบริษัท ระบุที่อยู่เดิม ที่อยู่ใหม่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อได้
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ยังไม่หมดอายุ)
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ

หมายเหตุ : กรุณาประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามบนเอกสารทุกฉบับ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ชำระค่าบริการ โดยระบุข้อมูลต่อไปนี้
  Ref.1 = เลขสัญญา10 หลัก
  Ref.2 = 4016
 2. ส่งแฟกซ์เอกสารที่ระบุไว้มาที่ 02-6969966 กด 6 หรืออีเมล klcontactcenter@kasikornleasing.com (เอกสารต้องเป็นไฟล์ .pdf และ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 3 mb)
 3. ระยะเวลาดำเนินการจัดส่งเอกสาร 3 วันทำการ

ขอแบบฟอร์มชำระค่างวด (กรณีเร่งด่วน)

ค่าบริการ -

เอกสารประกอบ -

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ติดต่อผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ KLeasing Contact Center 02-6969999 เพื่อขอรับแบบฟอร์มการชำระค่างวดผ่านทาง Fax จากระบบอัตโนมัติ หรือ
 2. ติดต่อผ่าน KLeasing Contact Center เพื่อขอรับแบบฟอร์มการชำระผ่านทาง Fax เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระที่ธนาคารกสิกรไทย

หมายเหตุ : กรณีค้างชำระค่างวด หรือกรณีชำระค่างวดล่าช้า บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย​ จะเรียกเก็บค่าเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ค่างวดค้างชำระ


ขอคัดป้ายแสดงการเสียภาษี (กรณีสูญหาย หรือ ชำรุด)

ค่าบริการ 500 บาท

เอกสารประกอบ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบแจ้งความตัวจริง
 • หนังสือมอบอำนาจ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ชำระค่าบริการขอทำป้ายภาษีใหม่
 2. ส่งเอกสารที่ระบุมายังบริษัทฯ
 3. บริษัทฯ จะจัดส่งป้ายภาษีรถยนต์ฉบับใหม่ให้ท่าน ภายใน 3 วัน

ขอคัดป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่ (กรณีสูญหาย หรือ ชำรุด)

ค่าบริการ

 • ป้ายทะเบียนธรรมดา 1 แผ่น 600 บาท และ 2 แผ่น 800 บาท
 • ป้ายประมูลกราฟฟิค 1 แผ่น 1,100 บาท

เอกสารประกอบ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบแจ้งความตัวจริง
 • หนังสือมอบอำนาจ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ชำระค่าบริการขอคัดป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่
 2. ส่งเอกสารที่ระบุมายังบริษัทฯ
 3. บริษัทฯ จะจัดส่งป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่ให้ท่าน ภายใน 15 วัน