เอกสารที่จัดส่งให้ผู้เช่าซื้อ

 1. ​​​​สัญญาเช่าซื้อ และเอกสารประกอบ

   • สัญญาเช่าซื้อ (คู่ฉบับ)
   • เอกสารแนบท้ายสัญญาเช่าซื้อ
   • ตารางแสดงภาระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ / ใบแจ้งหนี้
   • ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี ค่าเงินดาวน์ (กรณีมีการชำระเงินดาวน์)​
  ​โดยจะจัดส่งให้ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารของผู้เช่าซื้อที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันทำสัญญา

 2. ​​​​แบบฟอร์มการชำระค่างวดเช่าซื้อรถยนต์ 1ฉบับ​
 3. เอกสารแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ (ปิดบัญชี)

  ก่อนครบกำหนดชำระค่างวดงวดสุดท้ายตามสัญญา บริษัทฯจะส่งจดหมายแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ล่วงหน้า 1เดือน โปรดลงนามในเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์และแนบเอกสารเพื่อประกอบการโอนกรรมสิทธิ์รถ ทั้งนี้ขอให้ท่าน จัดส่งชุดโอนกรรมสิทธิ์ทั้งชุด ให้บริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันชำระค่างวดๆ สุดท้าย เมื่อท่านชำระเงินค่างวดงวดสุดท้ายและค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดยอดเงินที่ต้องชำระได้ในจดหมายนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารและตรวจสอบรายการชำระเงินครบถ้วนแล้ว บริษัทฯจะดำเนินโอนกรรมสิทธิ์รถเป็นของท่าน และนำส่งสมุดคู่มือจดทะเบียนรถให้แก่ท่านต่อไป

 4. เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ค้ำประกัน
  • สัญญาค้ำประกัน (กรณีที่มีผู้ค้ำประกัน )
  • คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน (กรณีทำสัญญาใหม่ ตามประกาศ สคบ. ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561)​
โดยจะจัดส่งให้ผู้ค้ำประกัน ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ผู้ค้ำประกันให้ไว้แก่บริษัทฯ ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันทำสัญญา