ต่อภาษีรถ

การต่อภาษีรถประจำปี

บริษัทฯ จะส่งจดหมายแจ้งเตือนการต่อภาษีรถประจำปีให้ท่านทราบล่วงหน้า 3 เดือน (90 วัน) ก่อนครบกำหนดภาษีรถประจำปี เพื่อให้ท่านเตรียมการต่อภาษีรถประจำปีได้ทันตามกำหนด หากท่านประสงค์ ให้บริษัทฯ ดำเนินการต่อภาษีรถประจำปีให้แก่ท่าน ท่านสามารถดูรายละเอียดยอดเงินที่ต้องชำระได้ในจดหมายนี้ เมื่อท่านชำระเงินแล้วขอให้นำส่งเอกสารเพื่อประกอบการต่อภาษีรถประจำปีกลับมาให้บริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ดำเนินการต่อภาษีให้ท่านแล้ว ภายใน 7วัน ท่านจะได้รับป้ายแสดงการเสียภาษีรถประจำปี

​​​เอกสารที่­ต้องนำส่งบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบการเสียภาษีรถประจำปี​

 1. กรณีรถปกติ (อายุการใช้งาน 1-7 ปี)

   • ส่วนท้ายหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ตัวจริง) ใส่ซองตอบรับ หรือ
   • สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับเต็มแผ่นทั้งหน้า) ช่องทางส่งเอกสารส่งทางแฟกซ์ เบอร์ 02-6969966 กด 1 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารทางแฟกซ์ จะส่ง SMS แจ้งกลับที่เบอร์มือถือของท่าน
 2. กรณีรถที่­ดัดแปลงเครื่องยนต์เป็นก๊าซ NGV

   • ส่วนท้ายหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ตัวจริง) หรือสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับเต็มแผ่นทั้งหน้า)
   • หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบ รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง (NGV) ตัวจริง ช่องทางส่งเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือนำส่งด้วยตนเองที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
 3. กรณีรถที­ดัดแปลงเครื่­องยนต์เป็นก๊าซ LPG

   • ส่วนท้ายหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ตัวจริง) หรือสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับเต็มแผ่นทั้งหน้า)
   • หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบ รถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง (LPG) ตัวจริงช่องทางส่งเอกสารส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือนำส่งด้วยตนเองที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
 4. กรณีรถยนต์ใช้งานอายุเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ใช้งานอายุเกิน 5 ปี รวมถึงกรณีค้างชำระภาษีรถประจำปีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

   • ส่วนท้ายหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ตัวจริง) หรือสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับเต็มแผ่นทั้งหน้า)
   • ใบตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ตัวจริงช่องทางส่งเอกสารส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือนำส่งด้วยตนเองที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด


หมายเหตุ : กรุณานำส่งเอกสารประกอบการเสียภาษี ล่วงหน้า 30 วัน เพื่­อบริษัทฯ สามารถดำเนินการและจัดส่งป้ายแสดงการเสียภาษีรถให้ท่านได้ทันก่อนวันครบกำหนดภาษีรถ​