เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสายงาน

รายนามตำแหน่ง
ดร.เกษชญง สกาวรัตนานนท์ประธานกรรมการบริหาร
นายธีรชาติ จิรจรัสพรกรรมการผู้จัดการ

คณะผู้บริหารสายงาน

รายนามตำแหน่ง
นายสงกรานต์ จันทร์คณากรรองกรรมการผู้จัดการ
นางสาวนฤมล สองทิศรองกรรมการผู้จัดการ
นายอิทธิพล ยุกตะนันทน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางรัชดา บุญเอกอนันต์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสมศักดิ์ เลิศวิไลมณีวงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสุดชาย สมบัติศิริผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายเฉลิมรัฐ เทียมทัศน์ผู้ช่วย​กรรมการผู้จัดการ
นายวีรศักดิ์ สมพัตรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ