​​​​​​​​​​

สินเชื่อรถ (สัญญาเช่าทางการเงิน)

สำหรับลูกค้านิติบุคคล
​ลดภาระ​ด้านภาษี​
​​บริหารบัญชีได้อย่างเหมาะสม

Linked Slide

จ่ายค่าเช่าและอัตราดอกเบี้ย
คงที่ตลอดอายุสัญญา

อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Fixed Effective Rate

​​

ลดหย่อนภาษีได้

เหมาะสำหรับกลุ่มบริษัทหรือนิติบุคคลที่ต้องการใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

วางเงินประกันเบา ๆ
เพียง 0 - 30%*

*การพิจารณาเงินวางประกันขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์และความสามารถในการผ่อนชำระ

ระยะสัญญาเช่าทางการเงิน​สูงสุด 6 ปี

โดยมีราคาซาก (Residual Value) ณ วันสิ้นสุดสัญญา

รายละเอียดการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติ

นิติบุคคล

 • นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • จัดตั้งในประเทศไทย
 • มีเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานอย่างน้อย 1 เบอร์


เอกสาร

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 4 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 4 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 4 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 4 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 4 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • งบการเงิน 3 ปี ย้อนหลัง 1 ชุด
 • ภพ.30 ล่าสุด นับจากเดือนที่นำส่งงบการเงินถึงปัจจุบัน​


คำถามที่พบบ่อย

ผลประโยชน์ทางภาษีเมื่อทำสัญ​ญาเช่าทางการเงิน เป็นอย่างไร ?

การทำสัญญาเช่าทางการเงินสามารถนำค่าเช่าที่ผ่อนชำระไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 36,000 บาท

รถยนต์ประเภทไหนบ้างที่สามารถใช้สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินได้ ?

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง และรถเพื่อการพาณิชย์ทุกประเภท

อัตราดอกเบี้ยของสัญญาเช่าทางการเงินเป็นแบบไหน ?

อัตราดอกเบี้ยแบบ Fixed Effective Rate

ระยะเวลาในการทำสัญญาเช่าทางการเงิน กับ สัญญาเช่าซื้อ เป็นอย่างไร ?

ร​ะยะเวลาทำสัญญาเช่าทางการเงิน เริ่มตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี​