เคาน์เตอร์ธนาคาร

ช่องทางการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

​​การชำระด้วยเงินสด

สามารถชำระผ่านธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ฟรีค่าธรรมเนียม)
 • บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (ค่าธรรมเนียม 20 บาท / 35 บาท)
 • บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ค่าธรรมเนียม 20 บาท / 35 บาท)
 • บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ค่าธรรมเนียม 15 บาท / 30 บาท)
 • บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (ค่าธรรมเนียม 15 บาท / 30 บาท)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ค่าธรรมเนียม 10 บาท / 15 บาท)

การชำระด้วยเช็ค

1. ชำระผ่านธนาคาร

สั่งจ่ายในนาม “บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด” ขีดคร่อม “A/C Payee Only” และขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” โดยแนบใบแจ้งการชำระเงินพร้อมเช็ค โดยสามารถชำระผ่านธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ฟรีค่าธรรมเนียม)
 • บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (ค่าธรรมเนียม 20 บาท / 35 บาท)
 • บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ค่าธรรมเนียม 20 บาท / 35 บาท)
 • บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ค่าธรรมเนียม 15 บาท / 30 บาท)
 • บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (ค่าธรรมเนียม 15 บาท / 30 บาท)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ค่าธรรมเนียม 10 บาท / 15 บาท)

2. ชำระโดยจ่ายเป็นเช็คล่วงหน้า

สั่งจ่ายในนาม “บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด” ขีดคร่อม “A/C Payee Only” และขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” โดยแนบใบแจ้งการชำระเงินพร้อมเช็คส่งมายังบริษัท และบริษัทจะตัดรายการบัญชีของท่านเมื่อเช็คผ่านการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น