Call Center

ช่องทาง Call Center

​​​​สามารถชำระผ่านธนาคารดังต่อไปนี้

  1. ธนาคารกสิกรไทย K-Contact Center โทร 02-8888888 กด 885
  2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Krungsri Call Center โทร 1572
  3. ธนาคารไทยพาณิชย์ Easy Call Center โทร 02-7777777